21:09 23 March 2018 r., imieniny: Oktawiana, Pelagii, Zbisława

Liczba odwiedzin: 6354

Informacje

 • Konkurs logopedyczno-plastyczny „Wierszyki ćwiczące języki” 2018-03-15

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu serdecznie zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym „Wierszyki ćwiczące języki”.

  Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu, prezentacja umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.

  REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
  Wierszyki ćwiczące języki

  1.    Organizator:
  •    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu.
  2.    Miejsce i zasięg konkursu: Konkurs międzyszkolny dla przedszkoli i szkół z terenu Powiatu Zwoleńskiego.
  3.    Temat: Wierszyki ćwiczące języki.
  4.    Cele:
  Cel główny:  
  •    przedstawienie środkami plastycznymi treści wiersza.
  Cele szczegółowe:
  •    uwrażliwianie dziecka na poprawną wymowę,
  •    pobudzanie wyobraźni, aktywności twórczej dzieci w dziedzinie sztuki plastycznej,
  •    stworzenie możliwości do prezentacji twórczości dziecięcej,
  •    inspiracja do zabawy słowem,
  •    rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
  5.    Zasady uczestnictwa:
  •    Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz  uczniów klas I-III szkoły podstawowej, biorących udział w zajęciach logopedycznych na terenie przedszkola lub szkoły.
  6.    Zadanie uczestników konkursu:
  •    Kategoria I: Wykonanie przez dzieci w wieku przedszkolnym ilustracji do wiersza Jana Brzechwy pt.,, Kaczka dziwaczka”.
  •    Kategoria II: Wykonanie przez uczniów klas I –III szkoły podstawowej ilustracji do wiersza  Jana Brzechwy pt. ,,Na straganie”.
  7.    Technika prac: dowolna.
  8.    Konkurs składa się z dwóch etapów:
  •    I etap – szkolny,
  •    II etap – międzyszkolny.
  9.    Zasady przeprowadzenia konkursu:
  •    Po przeprowadzeniu I etapu konkursu  komisja szkolna wybiera spośród prac  po  jednej  z każdej kategorii wiekowej.
  •    Prace należy składać do logopedy w gabinecie logopedycznym szkoły lub przedszkola w terminie  do 30 kwietnia 2018r.
  •    Wybrane prace zostaną przesłane do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu.
  •    Każda praca musi mieć na odwrocie napisane czytelnie informacje: imię nazwisko dziecka, nazwa placówki, do której dziecko uczęszcza, oddział lub klasę, imię i nazwisko logopedy, który prowadzi z dzieckiem zajęcia.
  •    Do każdej pracy należy dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy zawierający zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
  •    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac bez honorarium za prawa autorskie.
  •    Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
  •    Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w regulaminie konkursu.
  •    Oceny prac konkursowych dokona komisja, biorąc pod uwagę:
  - zgodność z tematem,
  -  samodzielność i estetykę wykonania prac,
  - pomysłowość i oryginalność.
  •    Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.
  10.     Rozstrzygnięcie konkursu: 10 maja 2018 r.
  11.     Wręczenie nagród: 17 maja 2018 r. na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zwoleniu.

  Zgoda i formularz zgłoszeniowy.


                               SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

  Organizator
  Dyrektor
  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Zwoleniu
    • Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa 2018-03-12

  Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu
  zatrudni psychologa na zastępstwo
   
  Wymiar czasu pracy: 1 etat (20 godzin tygodniowo)
  Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu
  Przewidywany termin zatrudnienia: 1 kwietnia 2018 r. – 12 listopada 2018 r.
   
  Wymagania kwalifikacyjne: 
  1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
  2.  Przygotowanie pedagogiczne – ukończony kurs pedagogiczny.
  3.  Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
   
  Wymagania  dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
  2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office – Word, PowerPoint.
  3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.
   
  Umiejętności zawodowe:
  1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
  2. Umiejętność pracy w zespole.
   
  Podstawowe obowiązki:
  1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu Powiatu Zwoleńskiego (udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej). 2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
  3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
  4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
  5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.
   
  Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń  o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
  5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
  6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa. 
   
   
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
   
  Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy do dnia 26 marca 2018 r.  w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39.
  Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
   
   
  Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
   
  Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.
   
   
   

 • Podsumowanie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 2018-02-20

  "Wychowanie bez błędów jest mitem. Nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, ale wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawienia błędów oraz poszukiwania odpowiedzi."
  (J.G.Woititz)

   

  W dniu 10.11.2017r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu powyższymi słowami rozpoczął się cykl dziesięciu spotkań w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, które prowadziły Joanna Zubrzycka-pedagog oraz Ilona Jaworska- psycholog. Warsztaty inspirowane były programem opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek”  T. Gordona oraz książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

  Zajęcia odbywały się piątki, w godzinach popołudniowych i trwały od 10.11.2017r. do 02.02.2018r.. W zajęciach uczestniczyło 12 osób. Członkami grupy byli ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach i doświadczeniach życiowych. Wszyscy byli rodzicami, którym zależało na doskonaleniu umiejętności wychowawczych i wzmocnieniu więzi rodzic – dziecko. Grupa miała charakter stały, to znaczy, że w trakcie trwania warsztatów nie dochodzili nowi uczestnicy. Dzięki takiej formule grupa miała szansę zintegrować się a uczestnicy poczuli się bezpiecznie i chętnie wypowiadali się na forum oraz angażowali w proponowane ćwiczenia. Atmosfera na zajęciach sprzyjała twórczej pracy, grupa potrafiła dać wsparcie tym, którzy aktualnie tego potrzebowali.

  Podczas warsztatów wykorzystano różne formy pracy grupowej: rundki, prace w parach i małych grupach, mini wykłady, dyskusje, scenki z odgrywaniem ról, eksperymenty. Na zajęciach uczestników obowiązywały zasady, które sami wypracowali na pierwszym spotkaniu. Regulowały one sprawy najbardziej istotne dla grupy. Uczestnicy w domach rodzinnych praktycznie ćwiczyli umiejętności, które zdobywali podczas zajęć, wykonywali też zadania domowe, które mobilizowały ich do realnej pracy z rodziną.

  Celem przeprowadzonego programu było udzielenie wsparcia rodzicom w procesie wychowywania. Ponadto priorytetem było towarzyszenie w rozwoju dzieci przez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi. 

  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie oraz poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:

  Wychowywać to kochać i wymagać!

  Spotkania są przeznaczone dla wszystkich rodziców, którzy troszczą się o kontakt ze swoimi dziećmi oraz chcą je wspierać w budowaniu samoakceptacji i szczęśliwych relacji z ludźmi.

  Osoby zainteresowane udziałem w Szkole dla Rodziców i Wychowawców prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu tel. 48 676-26-13.

   

  Ilona Jaworska- psycholog

  Joanna Zubrzycka- pedagog

 • Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy 2018-01-26

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu informuje, iż nasza placówka została wskazana przez Starostę Zwoleńskiego do pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego dla Powiatu Zwoleńskiego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 września 2017 (Poz. 1712).
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:

  1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.
   
  Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie:
  •    terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie,
  •    na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia,
  •    praca terapeutów omawiana jest z rodzicami,
  •    uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

  Zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci polegają na stymulowaniu sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej, których celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami. Udział w zajęciach jest etapem przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,
  ul. Kościuszki 39, telefon:  48 676 26 13
  Projekt finansowany z Budżetu Państwa

 • Życzenia Świąteczne 2017-12-20

Aktualności

 1. 2018-03-15

  Konkurs logopedyczno-plastyczny „Wierszyki ćwiczące języki”

  więcej
 2. 2018-03-12

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

  więcej
 3. 2018-02-20

  Podsumowanie zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej