15:56 16 July 2018 r., imieniny: Mariki, Benity, Dzierżysława

Liczba odwiedzin: 47

Informacje

 • Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu 2018-06-14

  Informujemy, iż od dnia 13.06.2018r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu ponownie rozpoczyna swoją działalność w poprzedniej siedzibie, tj. przy ul. Kościuszki 39 – wejście od strony Liceum Ogólnokształcącego. Jednocześnie w związku z ostatnimi zmianami, będącymi następstwem zalania Poradni, przepraszamy za ewentualne utrudnienia dotyczące lokalizacji placówki oraz kontaktu telefonicznego.
  Pragniemy serdecznie podziękować Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu, Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu oraz Kierownikowi i pracownikom Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, oddział w Zwoleniu – za udzieloną pomoc i wsparcie.

  Z poważaniem,
  Dyrektor i Pracownicy
  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Zwoleniu

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU 2018-05-28

  Zwoleń, dnia 24.05.2018 r.

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
   
  W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz 1000), informujemy Państwa o prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu.

  1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń, nr. tel.  48 676 26 13, e– mail: poradniazwolen@wp.pl.
  2.    W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować pisemnie na adres: ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń lub e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3.    Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rejestracji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz kontaktu osobistego. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, jak też od szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, sądów, pracowników socjalnych.
  4.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w celu realizacji statutowych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej tj.:
  •    objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  •    wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu;
  •    podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
  •    ponadto dane mogą być wykorzystywane w celu kontaktu z wnioskodawcą..
  5.    Dane osobowe przetwarzamy w zakresie:
  •    dane zwykłe: adres e-mail, imię, nazwisko dziecka, telefon do kontaktu, PESEL dziecka, data urodzenia dziecka, miejsce urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, dane osobowe rodziców i opiekunów prawnych;
  •    dane szczególnie chronione - w zakresie wynikającym z okoliczności w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.
  6.    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
  7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 4, lecz nie krócej, niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. zgodnie z zasadami przyjętymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
  8.    W związku z przetwarzaniem przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  •    dostępu do swoich danych osobowych;
  •    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  •    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także przenoszenia danych;
  •    wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  •    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania w/w danych jest uniemożliwienie działalności statutowej Poradni wobec Pani/Pana dziecka.
  10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 • KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!! 2018-05-15

      Dnia 9 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
  •    Waldemar Gołdziński – przewodniczący
  •    Natalia Anna Wieczerzyńska – członek
  •    Elżbieta Nowakowska - członek,
  podczas którego wyłoniono laureatów konkursu logopedyczno – plastycznego "Wierszyki ćwiczące języki". Na konkurs napłynęło 19 prac, w tym:
  •    w I kategorii wiekowej – 11 prac;
  •    w II kategorii wiekowej – 8 prac.

  Komisja miała nie lada problem z wyborem najlepszych prac. Wszystkim dzieciom i ich opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
   
  WYNIKI KONKURSU LOGOPEDYCZO – PLASTYCZNEGO

  "WIERSZYKI ĆWICZĄCE JĘZYKI"

  Z radością ogłaszamy listę laureatów:

  I kategoria wiekowa – ilustracja do wiersza Jana Brzechwy "Kaczka dziwaczka"

  I miejsce – Kamila Konewka, Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Zwoleniu
  II miejsce – Wiktor Nowicki, oddział przedszkolny w PSP w Łaguszowie
  III miejsce – Marcelina Szewczyk, oddział przedszkolny w PSP w Babinie

  Nagroda specjalna – Jakub Pożoga, Publiczne Przedszkole nr 1 w Zwoleniu

  Wyróżnienia
  •    Wiktor Kuśmierz – oddział przedszkolny w PSP w Zwoleniu
  •    Zofia Kęska – Przedszkole Samorządowe w Policznie
  •    Oskar Babula -  oddział przedszkolny w PSP w Paciorkowej Woli

  II kategoria wiekowa – ilustracja do wiersza  Jana Brzechwy "Na straganie"

  I miejsce – Karolina Drachal, PSP w Policznie
  II miejsce – Julia Sulima, PSP w Babinie
  III miejsce – Mikołaj Krekora,  PSP w Paciorkowej Woli

  Wyróżnienia
  •    Mateusz Kopyt – PSP w Sycynie
  •    Filip Piątkowski – PSP w Zwoleniu

  Ponadto Komisja zakwalifikowała na wystawę prace: Jakuba Sobania z PSP w Mszadli Starej, Weroniki Kaca z PSP w Tczowie, Igora Wróbel z PSP w Sycynie, Zuzanny i Błażeja Piasecznych z PSP w Grabowie, Jakuba Markowskiego z PSP w Łaguszowie, Nikoli Mazur z PSP w Tczowie i Aleksandra Kośnica z PSP w Mszadli Starej.

  Dokładne informacje o uroczystym ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu nagród i dyplomów  poinformujemy telefonicznie.
   
  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy!

  Opracowała: Izabela Młyńska Dyrektor PPP w Zwoleniu


 • „Zrozum mnie – świat widziany oczami dziecka z niepełnosprawnością” - konferencja 2018-05-07

  Ponad stu dyrektorów szkół i przedszkoli, specjalistów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli instytucji świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny z całego powiatu było uczestnikami konferencji, którą 24 kwietnia zorganizowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych.
  Tematyka konferencji nawiązywała do idei edukacji włączającej, czyli zniesienia wszelkich barier, które utrudniają dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a zwłaszcza niepełnosprawnym, przebywanie w grupie rówieśniczej, a tym samym naukę i rozwój społeczny
  Spotkanie otworzyła Izabela Młyńska, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, która powitała przybyłych gości: Waldemara Urbańskiego – Starostę Zwoleńskiego, Arkadiusza Sulimę – Wicestarostę, Renatę Otolińską – Starszego Wizytatora  Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu, a także dyrektorów i pracowników różnych placówek oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  Starosta podziękował w imieniu samorządu za organizowane cyklicznie przez Poradnię, ważne społecznie konferencje.
  Gościem specjalnym była Pani Lidia Klaro-Celej - profesor oświaty, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, ekspert  MEN, Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, autorka nowych podstaw programowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, współautorka pakietów edukacyjnych  PWN z serii Pewny Start dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która podzieliła się wiedzą, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera czy z niepełnosprawnością intelektualną.
  Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się z najnowszą ofertą Wydawnictwa Szkolnego PWN skierowaną do nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Zwoleński Waldemar Urbański.

  Dyrektor oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu składają serdecznie podziękowania Panu Waldemarowi Urbańskiemu – Staroście Zwoleńskiemu oraz Panu Arosławowi  Jakóbikowi – dyrektorowi ZSRT w Zwoleniu za okazane wsparcie i pomoc podczas organizacji konferencji.

  Opracowanie:
  Izabela Młyńska – Dyrektor PPP w Zwoleniu


 • Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga.” 2018-04-17

  W środę, 11 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Zwoleniu zorganizowano debatę pod hasłem „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”. Z młodzieżą oraz przedstawicielami szkół z powiatu zwoleńskiego spotkali się policjanci z KPP w Zwoleniu, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Zwoleniu, pracownicy PSSE w Zwoleniu, specjaliści ze Stowarzyszenia KARAN oraz pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
  Powiatową debatę przygotowali nauczyciele i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu. Na początku wszystkich powitała p. Bożena Baryła – Dyrektor Szkoły. Po części wstępnej zebrani obejrzeli krótką pantomimę opowiadającą o skutkach złych wyborów.
  W dalszej części spotkania uczniowie zadawali przygotowane przez siebie pytania specjalistom. Była mowa o zagadnieniach prawnych, związanych z posiadaniem czy używaniem substancji odurzających. Pytania uczniów dotyczyła także sposobów pracy z osobami uzależnionymi, a także zjawiska poruszanego problemu na terenie powiatu zwoleńskiego.
  Udział w Debacie wzięła również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu. Izabela Młyńska – Dyrektor Poradni, przybliżyła specyfikę pracy placówki oraz podkreśliła jej rolę profilaktyczną, dotyczącą współpracy z placówkami oświatowymi. Z kolei Ilona Jaworska – psycholog, odpowiadała na pytania młodzieży, które obejmowały następujące treści: 1. Co ludzie widzą, w „dopalaczach”, że decydują się na ryzykowne eksperymenty na samym sobie? 2. Na co zwrócić uwagę i jak rozmawiać na trudne tematy kiedy rozpoznajemy, że nasz kolega/ koleżanka ma problem?
   
  Po dyskusji młodzież zaprezentowała swoje liczne zainteresowania i pasje. Występowali fotograficy, amatorzy jazdy konnej, karatecy, muzycy, tancerki, wokalistki czy członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
  Głos zabrał również Arkadiusz Sulima – Wicestarosta Zwoleński, Mam nadzieję, że po tym spotkaniu przekonaliście się, że w życiu można bardzo łatwo się pogubić, dlatego w pewne uzależnienia nie warto wchodzić. Lepiej dążyć do rozwijania własnych pasji czy budowania przyszłej kariery zawodowej - podsumował debatę Arkadiusz Sulima, wicestarosta zwoleński.
  Psycholog Ilona Jaworska, podsumowując całokształt spotkania dodała w kierunku młodzieży obecnej na sali: „Bądźcie mocarzami swojego życia, a wtedy żaden dopalacz zwany „mocarzem” nie będzie wam potrzebny.”
   
  Opracowała: Ilona Jaworska

Aktualności

 1. 2018-06-14

  Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 2. 2018-05-28

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

  więcej
 3. 2018-05-15

  KONKURS LOGOPEDYCZNO – PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradniazwolen@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej