06:50 24 January 2020 r., imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Liczba odwiedzin: 5102

Informacje

 • Życzenia Świąteczne !!! 2019-12-09

  Radosnych i spokojnych
  Świąt Bożego Narodzenia.
  Sukcesów w pracy i wytrwałości
  w realizacji planów.
  Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil,
  i spełni najskrytsze marzenia.


  Życzą Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu


 • Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów 2019-06-19

  W dniu 13 czerwca 2019 r. w naszej Poradni odbyło się kolejne spotkanie pedagogów i specjalistów szkolnych w ramach Sieci Współpracy. Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zwoleniu i Urzędów Gmin w Tczowie i Kazanowie: Pani Anna Kusyk - Przewodnicząca GKRPA w Zwoleniu, Pan Arkadiusz Baran - Wójt Gminy Tczów i Pani Anna Malec - Przewodnicząca GKRPA w Kazanowie.
  Podczas spotkania Izabela Młyńska Dyrektor PPP w Zwoleniu podkreśliła potrzebę podjęcia wspólnych działań na rzecz profilaktyki, stworzenie szerszej sieci współpracy Poradni, władz samorządowych, GKRPA, szkół, policji i innych instytucji zajmujących się profilaktyką.
  Joanna Zubrzycka - Pedagog z PPP w Zwoleniu omówiła rekomendowane programy profilaktyczne, znajdujące się w ofercie Poradni oraz przypomniała, jakimi programami już dysponują szkoły na terenie naszego powiatu.
  W ramach dzielenia się dobrymi praktykami - Pani Magda Wiączek pedagog szkolny z PSP w Paciorkowej Woli przedstawiła efekty realizowanego po raz pierwszy na naszym terenie programu Unplugged. Swoimi spostrzeżeniami dzielili się także realizatorzy programu ze szkół w Baryczy, Sycynie, Policznie i Łaguszowie. Realizatorzy programu z Gminy Zwoleń skierowali podziękowania do Pani Anny Kusyk z GKRPA za zapewnienie pomocy edukacyjnych (zeszytów ćwiczeń) dla uczniów. Uczestnicy doszli do wniosku, że potrzebne jest kolejne spotkanie w szerszym gronie, z udziałem Władz Samorządowych, Dyrektorów Szkół, członków GKRPA, Policji i innych instytucji w celu wypracowania skoordynowanych działań na rzecz profilaktyki na terenie naszego Powiatu w nowym roku szkolnym 2019/2020.
  Na zakończenie Izabela Młyńska – Dyrektor PP-P w Zwoleniu podkreśliła, że współpraca ze szkołami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (np. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Zwoleniu, PCPR w Zwoleniu, KPP w Zwoleniu, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Zwoleniu, Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu z siedzibą w Iłży) z roku na rok układa się coraz lepiej. Większość placówek w szerokim zakresie korzysta z Oferty Poradni, która co roku jest analizowana i  modyfikowana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami klientów. Kadra Poradni systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, zdobywa uprawnienia instruktorskie i trenerskie do szkolenia nauczycieli. Placówka jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, fundacjami, a Pracownicy chętnie dzielą się dobrymi praktykami.
   
  Opracowanie: I. Młyńska, J. Zubrzycka

 • Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu 2019-06-11

  W dniu 25.04.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odbyło się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych i specjalistów w ramach Sieci Współpracy „Dobra Współpraca”, podczas którego gościliśmy pedagogów – terapeutów z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach. W ramach dobrych praktyk i dzielenia się wiedzą przedstawili oni zebranym zasady funkcjonowania MOS, omówili zachowania trudne wśród młodzieży oraz sposoby reagowania, przybliżyli procedury kierowania do tego typu placówek w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego.

  Uczestnicy spotkania aktywnie włączyli się w dyskusję, zadawali pytania, mogli skorzystać z indywidualnych porad w celu rozwiązania nurtujących ich problemów związanych z zachowaniami problemowymi wśród dzieci i młodzieży.

  Prowadzące spotkanie: Izabela Młyńska – Dyrektor PPP w Zwoleniu i Joanna Zubrzycka – Pedagog – przeprowadziły ankietę dotyczącą współpracy PPP w Zwoleniu ze szkołami oraz poddały analizie aktualną ofertę w zakresie doboru tematów warsztatów i prelekcji, zgodnie z zapotrzebowaniem placówek.
      
  Organizatorzy dziękują zaproszonym Gościom: Pani Justynie Rokicie, Pani Karolinie Płaczkowskiej, Panu Ryszardowi Rusek, Panu Jarosławowi Klamannowi.

  Izabela Młyńska, Joanna Zubrzycka
   


 • „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019 2019-06-06

  Rok 2018 rok zaobfitował szeregiem działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
  Na początku października odbyła się konferencja dotycząca długofalowego programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Podczas spotkania zaprezentowano sposoby i efekty realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk”.
             
  Program „Falochron” to wzmocnienie i wsparcie dla młodego człowieka w trudnym dla niego etapie rozwojowym – wieku adolescencji. W województwie mazowieckim do projektu przystąpiło 20 szkół. Osiem z nich zaprezentowało swoje szkolne „Falochrony” podczas konferencji w Zwoleniu. Każda ze szkół w swojej prezentacji pokazywała ogrom pracy włożonej przez nauczycieli i specjalistów w realizację założeń programu. Widać było również, z jak wieloma instytucjami każda z placówek współpracuje na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W czasie spotkania wyłoniono najlepszy „Falochron” z terenu województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „Betonowa Zapora” przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie.

  Nagrodzone „Falochrony” zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-25 listopada 2018 roku.
   
  Kolejnym nowatorskim działaniem była realizacja Programu Wzmacniania Rodzin we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Tczowie. Program Wzmacniania Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
  Program był realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające, prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, sesji dla młodzieży i sesji rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywały się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczyły w sesji rodzinnej. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu była wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję. Po przeprowadzonej ewaluacji rodzice i nastolatki wyrazili swoje opinie na temat programu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału, z realizowanych treści oraz sposobu prowadzenia warsztatów
  Edukatorkami rodzinnymi były panie: Joanna Zubrzycka, Ilona Sobieraj i Edyta Karbowińska.
   
  Listopad przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszy raz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu „Unplugged”.
  Nauczyciele zapoznali się ze strukturą programu: 12 lekcji dla uczniów, koncentrujących się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz zajęć dla rodziców, podczas których zdobywają oni wiedzę na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, narkotyków, używania substancji psychoaktywnych, jako elementów eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływu i roli rodziny na nastolatka w okresie dojrzewania.

  3 grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem: „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”. Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.

  Styczeń przyniósł realizację programu „Golden Five”, którego celem jest stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

  Dlaczego „Golden Five” czyli Złota Piątka?
  Na podstawie obszernej literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków na II etapie edukacyjnym, wyodrębniono pięć kluczowych „złotych obszarów" (zasad), które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym:
  Obszar 1: Zarządzanie klasą - tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy; zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się; kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.
  Obszar 2: Budowanie relacji - stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.
  Obszar 3: Klimat społeczny - stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.
  Obszar 4: Nauczanie zindywidualizowane - zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

  Obszar 5: Współpraca szkoła - dom - kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich społeczne zaangażowanie w klasie.
  Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu. Program wdrażany jest w ZPO Kazanów oraz PSP Zakrzówek.
   
  Czym jest dobra profilaktyka?
  • To koncepcja profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących.
  • To znajomość czynników ryzyka i sytuacji dziecka.
  • To włączanie rodziców i najbliższego środowiska dziecka w działania profilaktyczne.
  • To integrowanie działań wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.
   
  Skąd czerpać wiedzę i pomysły na działania profilaktyczne?
  Baza rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca) i promocji zdrowia psychicznego, które można prowadzić w szkołach, jest dostępna w serwisie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.programyrekomendowane.pl.
  Warto podkreślić że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w swoich zasobach posiada uprawnienia do prowadzenia siedmiu programów z rekomendacjami.
   
   
  Inne działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu w ramach oddziaływań profilaktycznych.
  W miesiącach luty-marzec odbyły się dwie edycje rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
  Ponadto na bieżąco realizowane są tematy z Oferty Poradni podczas spotkań z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami.
  Pod koniec marca, we współpracy z Fundacją Follow Me, zorganizowana została druga z kolei konferencja dla rodziców dzieci z autyzmem, w której prelegentami były Panie: Bożena Stępień - Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, a przede wszystkim mama dorosłego już chłopca z autyzmem oraz Aleksandra Szymańska – psycholog z PPP w Lipsku.
   
  Opracowanie: Joanna Zubrzycka
  Izabela Młyńska

 • Pierwsi Realizatorzy programu rekomendowanego „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” na terenie Powiatu Zwoleńskiego 2019-06-06

  W okresie od 08.05.2019r. do 29.05.2019r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu przeprowadzono dla nauczycieli 12 godzinne szkolenie - „Szkolna Interencja Profilkatyczna”.
  Jest to program rekomendowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Pro-M, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tczowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rawicy, którzy podnieśli swoje kompetencje uzyskując tytuły Realizatorów programu. Nauczyciele mieli możliwość pogłębienia wiedzy o substancjach psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia oraz umiejętności nawiązywania i utrzymania kontaktu w sytuacjach konfliktowych, prowadzenia rozmowy interwencyjnej z uczniem i rodzicami oraz zawierania i przestrzegania zasad kontraktu.

  Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania w szkole.  Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w swoich założeniach nawiązuje do krótkiej interwencji stosowanej przez lekarzy pierwszego kontaktu wobec osób dorosłych nadużywających alkoholu oraz zasad interwencji kryzysowej. Adresowana jest do rodziców i ich dzieci, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysu związanego z używaniem przez dziecko narkotyków. Rola szkoły polega, przede wszystkim, na udzieleniu wsparcia rodzicom i uczniom w poradzeniu sobie z problemem poprzez dostarczenie odpowiednich informacji i zaproponowanie konkretnego sposobu rozwiązania problemu. Jednocześnie wyrażany jest brak akceptacji dla łamania przez ucznia zasady szkolnej, która zobowiązuje do nieużywania substancji psychoaktywnych.

  Używanie przez nastolatka, zarówno legalnych (alkohol, papierosy), jak i nielegalnych substancji psychoaktywnych (narkotyki) jest zawsze zachowaniem ryzykownym, bez względu na swoją częstotliwość. Nawet okazjonalne sięganie po substancje psychoaktywne może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak: upojenie alkoholowe, zachowania impulsywne, wypadki, urazy, zatrucia związane z zażyciem zanieczyszczonego narkotyku.

  Wczesna interwencja w przypadku sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne ma ogromne znaczenie dla zmiany zachowania nastolatków. Może zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym i społecznym. Dlatego ważne jest, aby nauczyciele nie ignorowali żadnych sygnałów mogących wskazywać na kontakty ucznia ze środkami odurzającymi i od razu podejmowali działania interwencyjne.

  Ze względu na trudną sytuację psychologiczną ucznia i jego rodziców, interwencja musi być nastawiona na udzielenie im pomocy i wsparcia.

  Nauczycielom dziękujemy za udział, wspaniałą atmosferę, kreatywność i zaangażowanie podczas warsztatów.

  Joanna Zubrzycka – Instruktor SIP
  Izabela Młyńska – Realizator SIPAktualności

 1. 2019-12-09

  Życzenia Świąteczne !!!

  więcej
 2. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 3. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej