13:27 6 June 2020 r., imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego

Liczba odwiedzin: 9951

Informacje

 • PROCEDURY - AKTUALIZACJA 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

  OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII

  (AKTUALIZACJA)

   

  Podstawa prawna:

  ·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  ·         Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID – 19.

   

  ORGANIZACJA BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM

       1.  Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym, że na wizytę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.

  2. Na badania diagnostyczne należy się zgłaszać o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.

  3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.

  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.

  5. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.

  6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.

  7. Dziecko/uczeń przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).

  8. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

  9. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).

  10. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.

  11. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.

  12. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.

  13. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.

  14. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

     HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI


  1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowycch.

  2. Dziecko/ucznia i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, a także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.

  3. Z obowiązku zakrywania ust i nosa wyłączone są:

  1) dzieci do ukończenia 4. roku życia;

  2) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

  4. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.

  5. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.) odbywa się na bieżąco.

  6. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

  7. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.

  8. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone przez co najmniej 15 minut.

  9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach.

  10. W łazienkach oraz w każdym gabinecie znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek.

  11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

  12. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.

  13. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:

  ·        mycia rąk,

  ·        dezynfekcji rąk,

  ·        zdejmowania i zakładania rękawiczek,

  ·        zdejmowania i zakładania maseczki.


   


   

 • Procedury 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

  ORGANIZACJA DIAGNOZY W PORADNI

  1. Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.
  2. Na badania diagnostyczne należy  zgłaszać sięo ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
  3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.
  4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.
  5. Dziecko przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).
  6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.
  7. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
  8. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).
  9. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
  10. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.
  11. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.
  12. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.
  13. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

  HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

  1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
  2. Dziecko (powyżej 4 r. ż.) i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, a młodzież także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.
  3. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.
  4. Przynajmniej raz dziennie sprzątaczka Poradni dezynfekuje powierzchnie dotykowe – klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.
  5. Do pracy w Poradni mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  6. Pracownicy Poradni mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, ewentualnie rękawiczki.
  7. Pracownicy przestrzegają zasady bezpiecznej odległości od klienta – min. 2 m.
  8. W częściach wspólnych (korytarz, toaleta) pracownicy są zobligowani do zasłaniania ust i nosa.
  9. Specjaliści są zobowiązani do przygotowania gabinetów, z których należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywaniki).
  10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
  11. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.
  12. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone.
  13. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety.

  Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
  Izabela Młyńska

 • Komunikat 2020-05-05

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu przywraca działalność stacjonarną. Zgodnie z bieżącymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej rozpoczynamy diagnozę dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej. W okresie pandemii priorytetem naszej pracy jest orzecznictwo i opiniowanie.
   
  Czynności specjalistów, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą realizowane w formie zdalnej (telefonicznie lub z wykorzystaniem dostępnej komunikacji internetowej).

  W trosce o Państwa zdrowie przygotowujemy placówkę do bezpiecznego korzystania z naszych usług w okresie trwania pandemii.

  Wkrótce opublikujemy procedury diagnozy obowiązujące w Poradni w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.

  Z pracownikami Poradni można kontaktować się mailowo od poniedziałku do piątku:

  Dyrektor: Izabela Młyńska                i.mlynska@ppp.zwolenpowiat.pl

  PSYCHOLODZY:
  Olga Jakubowska                                  o.jakubowska@ppp.zwolenpowiat.pl
  Magdalena Michałowska – Kmiecik     m.kmiecik@ppp.zwolenpowiat.pl
  Weronika Rybczyńska                           w.rybczynska@ppp.zwolenpowiat.pl

  PEDAGODZY:
  Edyta Karbowińska                              e.karbowinska@ppp.zwolenpowiat.pl
  Izabela Młyńska                                   i.mlynska@ppp.zwolenpowiat.pl
  Joanna Zubrzycka                                 j.zubrzycka@ppp.zwolenpowiat.pl
   
  LOGOPEDA:
  Ewa Kraczkowska                             e.kraczkowska@ppp.zwolenpowiat.pl

  Ponadto wszelkiego typu sprawy prosimy nadal załatwiać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego.

  Do Państwa dyspozycji jest numer telefonu 48 676 26 13 oraz mail: poradnia@zwolenpowiat.pl


  Prosimy śledzić dalsze komunikaty na naszej stronie internetowej.
   
  Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

 • Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN 2020-04-23

  Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych zajęcia adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym tych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną, organizuje się również za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Przedstawiamy kilka rekomendacji dotyczących pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

   

  Poradnik dotyczący kształcenia na odległość

  Aby wesprzeć rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów przygotowaliśmy poradnik dotyczący kształcenia na odległość.  Uwzględniliśmy w nim zadania nauczycieli i specjalistów, a także wskazówki dla rodziców, przykładowe metody pracy z uczniami, informacje na temat materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Poradnik można znaleźć na naszej stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

  Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami

  W poradniku „Kształcenie na odległość” wskazaliśmy przykładowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami. Wśród nich wymienić można m.in. symulacje (naśladowanie rzeczywistości), dzięki którym dzieci rozwijają swoją inwencję twórczą, umiejętności społeczne i poznawcze oraz kształtują swój system wartości. Jest również metoda „linia czasu” przybliżająca uczniom pojęcie czasu, a także „mapa mentalna” (lub mapa pamięciowa) – stosowana m.in. w celu usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy lub wizualizacji posiadanych wiadomości. Muzykoterapia, choreoterapia, metoda małych form scenicznych czy biblioterapia to kolejne z metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami, które mogą być podpowiedzią dla rodziców do samodzielnej pracy z dzieckiem w domu. 

  Platforma epodreczniki.pl wsparcie w nauce

  Na udostępnionej szkołom Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl zostały zamieszczone różnego rodzaju materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

  Materiały te zostały dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Platforma spełnia warunki WCAG 2.0 na poziomie AA. Dokładamy wszelkich starań, aby Zintegrowana Platforma Edukacyjna była dostępna dla jak największej grupy użytkowników – bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię czy oprogramowanie.

  Dodatkowo, w bloku Kształcenie na odległość zebrane zostały materiały dotyczące kształcenia uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-na-odleglosc

  Serwisy internetowe Ośrodka Rozwoju Edukacji

  Zachęcamy również do wykorzystywania zasobów udostępnionych po zalogowaniu na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji www.adaptacje.ore.edu.pl

  Można tam znaleźć m.in. zaadaptowane wersje serii podręczników Szkolni Przyjaciele dla klas I-III, dostosowane odpowiednio do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją w postaci:

  • dostosowanego podręcznika dopuszczonego do kształcenia specjalnego ww. grupy uczniów,
  • zeszytów piktogramów zawierających symbole PCS,
  • aplikacji multimedialnej rozszerzonej o symbole PCS oraz  nagrania w polskim języku migowym (PJM),
  • książki pomocniczej stanowiącej nieodzowną pomoc dla nauczyciela uczącego uczniów z wymienioną powyżej niepełnosprawnością,
  • słabowidzących w postaci adaptacji podręcznika w druku powiększonym.

  Dodatkowo ze strony ORE można pobrać materiały edukacyjne w postaci adaptacji podręczników w druku powiększonym – dla uczniów słabowidzących uczęszczających do klas IV-VIII szkoły podstawowej. Są tu materiały do takich przedmiotów jak m.in.: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, chemia, fizyka czy wiedza o społeczeństwie.

  Materiały w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej

  W strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej udostępniono również materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dla uczniów klas IV-VIII mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie.

  Materiały są dostępne w strefie dla zalogowanych Systemu Informacji Oświatowej pod adresem: https://strefasio.men.gov.pl/login. Po zalogowaniu do SIO należy wybrać zakładkę „Adaptacje” i zaakceptować regulamin. Materiały można filtrować według klasy, rodzaju, słów kluczowych czy przedmiotu.

  Wszystkie publikacje mogą być przeglądane zarówno on-line, ale można je również pobrać, a następnie wydrukować. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące pojęcia (wspierające osoby z trudnościami w komunikowaniu się w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym) oraz nagrania video w polskim języku migowym (PJM).

  Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami

  Poprzez kuratorów oświaty, sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, stale monitorujemy organizację kształcenia i wsparcia uczniów niepełnosprawnych w systemie oświaty. Szkoły, w tym specjalne, których działalność została zawieszona, mają obowiązek organizowania kształcenia zdalnego.

  Z informacji zebranych w ramach nadzoru pedagogicznego wynika, że 100 proc. szkół specjalnych prowadzi nauczanie zdalne. Sposób organizacji tego kształcenia dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Nauczyciele i specjaliści utrzymują stały kontakt telefoniczny z rodzicami uczniów. Szkoły realizują te zadania m.in. przez:

  • zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej kart pracy, zadań edukacyjnych i ciekawych linków do stron,
  • wysyłanie kart pracy i materiałów jeden raz w tygodniu tradycyjną pocztą,
  • codzienny kontakt telefoniczny nauczycieli z rodzicami uczniów w celu przekazania im informacji o zadaniach domowych z użyciem tradycyjnego podręcznika i ćwiczeń,
  • telefoniczne wsparcie uczniów i rodziców w problemach pojawiających się w czasie zdalnego nauczania,
  • tworzenie grup na portalach w mediach społecznościowych.

  Wzmocnienie monitorowania działań

  Aby wzmocnić sposób realizacji działań adresowanych do dzieci i młodzieży potrzebujących szczególnego wsparcia, skierowaliśmy list do kuratorów oświaty, w którym podkreślimy potrzebę zwrócenia uwagi na kształcenie na odległość uczniów z niepełnosprawnościami. 

  W sytuacji zagrożenia epidemicznego rodzice oczekują konkretnej pomocy oraz merytorycznej wiedzy i umiejętności do przejęcia w możliwym dla siebie zakresie zadań specjalistów. To niezbędne do kontynuowania terapii. W liście poprosiliśmy kuratorów o zaapelowanie do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, które prowadzą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia z zakresu tzw. specjalistycznej rewalidacji, aby objęli je szczególnym nadzorem pedagogicznym.

  Przykładowe materiały do wykorzystania w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  1. Zeszyt kart pracy cz. 1 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1.pdf
  2. Zeszyt kart pracy cz. 2 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-2.pdf
  3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne http://www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iid=&query=terapia&api
  4. Zajęcia rewalidacyjne https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/page/2/
  5. Porady dla nauczycieli specjalistów:

   

  Żródło: Departament Informacji i Promocji
  Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • ORGANIZACJA PRACY Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu w dniach 14.04.2020 r.- 26.04.2020 r. 2020-04-14

  Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele,

  informujemy, że w dalszym ciągu, w okresie: od 14 kwietnia 2020 r. do 26 kwietnia 2020 r. nasza Poradnia pracuje wyłącznie zdalnie. Oznacza to częściowe zawieszenie realizowanych na co dzień zadań.

  Po wznowieniu pracy Poradni w pierwszej kolejności kontaktować będziemy się z rodzicami dzieci, których zaplanowane badania nie odbyły się i sukcesywnie umawiać się na spotkania.

  Priorytetowo traktowane będą wówczas również działania związane z wydawaniem orzeczeń i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz badaniem gotowości szkolnej.

  W tym trudnym czasie chcemy być z Wami, wspierać, pomagać mając nadzieję, że wkrótce wrócimy do normalnej pracy.

  Aktualnie pracownicy Poradni pracują w następujących obszarach:

  - prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców oraz nauczycieli

  - prowadzenie konsultacji, porad i wsparcia dla dzieci i młodzieży

  - kontynuowanie oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed ograniczeniem funkcjonowania Poradni w formie uzgodnionej z osobami prowadzącymi (psychologami, pedagogami, logopedami)

  Ze wszystkimi pracownikami Poradni można kontaktować się mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 13.00:

  Dyrektor: Izabela Młyńska   i.mlynska@ppp.zwolenpowiat.pl

  PSYCHOLODZY:

  Olga Jakubowska                                o.jakubowska@ppp.zwolenpowiat.pl

  Magdalena Michałowska – Kmiecik     m.kmiecik@ppp.zwolenpowiat.pl

  Weronika Rybczyńska                         w.rybczynska@ppp.zwolenpowiat.pl

  PEDAGODZY:

  Edyta Karbowińska                            e.karbowinska@ppp.zwolenpowiat.pl

  Izabela Młyńska                                    i.mlynska@ppp.zwolenpowiat.pl
   

  Joanna Zubrzycka                                j.zubrzycka@ppp.zwolenpowiat.pl

  LOGOPEDA:

  Ewa Kraczkowska                             e.kraczkowska@ppp.zwolenpowiat.pl

  Psychoterapeuta pełni dyżur mailowy w.rybczynska@ppp.zwolenpowiat.pl telefoniczny:  886 176 881 w dniach:

  ·         poniedziałek w godz. 9:00-12:00;

  ·     czwartek w godz. 10:00-12:00.

  Kontakt z naszą Poradnią w sprawach administracyjnych jest możliwy w godz. 8:00 –15:00 pod nr. telefonu 48 676 26 13 lub mailowo:    poradnia@zwolenpowiat.pl, co zapewni możliwość uzyskania aktualnej informacji na temat funkcjonowania placówki i załatwiania bieżących spraw:

  Na stronie internetowej www.pppzwolen.pl, w zakładce PUBLIKACJE udostępniane są materiały edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

  Dzieci i młodzież, korzystający do tej pory z pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej mają możliwość jej kontynuowania poprzez dostępne środki komunikacji w formie wybranej i uzgodnionej bezpośrednio ze specjalistą.

  Pracownicy Poradni będą również kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie, ustalonej przez Was i Pracownika).

  Zachęcamy do korzystania z proponowanych form wsparcia.

  Dyrektor i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

Aktualności

 1. 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
  (AKTUALIZACJA)

  więcej
 2. 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

     OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

  więcej
 3. 2020-05-05

  KOMUNIKAT dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu od dnia 4 maja 2020 r.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej