13:36 6 June 2020 r., imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego

Liczba odwiedzin: 9954

„O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

Rok 2018 rok zaobfitował szeregiem działań profilaktycznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Na początku października odbyła się konferencja dotycząca długofalowego programu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  Podczas spotkania zaprezentowano sposoby i efekty realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. Konferencję zorganizowano pod hasłem „Falochron - program wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych. Podsumowanie działań. Przykłady dobrych praktyk”.
           
Program „Falochron” to wzmocnienie i wsparcie dla młodego człowieka w trudnym dla niego etapie rozwojowym – wieku adolescencji. W województwie mazowieckim do projektu przystąpiło 20 szkół. Osiem z nich zaprezentowało swoje szkolne „Falochrony” podczas konferencji w Zwoleniu. Każda ze szkół w swojej prezentacji pokazywała ogrom pracy włożonej przez nauczycieli i specjalistów w realizację założeń programu. Widać było również, z jak wieloma instytucjami każda z placówek współpracuje na rzecz profilaktyki oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W czasie spotkania wyłoniono najlepszy „Falochron” z terenu województwa mazowieckiego. Ten zaszczytny tytuł zdobył Szkolny Falochron „Betonowa Zapora” przygotowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie. Wyróżnienie otrzymał Falochron „Drogowskaz” Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie.

Nagrodzone „Falochrony” zostały zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji podsumowującej w Dąbrowie Górniczej w dniach 24-25 listopada 2018 roku.
 
Kolejnym nowatorskim działaniem była realizacja Programu Wzmacniania Rodzin we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych w Tczowie. Program Wzmacniania Rodziny (PWR) jest oparty na strategii edukacyjnej skierowanej do dzieci i ich rodziców, w ramach której każda z grup nabywa umiejętności życiowe i prospołeczne, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawcze, które w konsekwencji mają prowadzić do ograniczenia zachowań problemowych podejmowanych przez dzieci i młodzież. W programie udział brały nastolatki w wieku 10-14 lat i ich rodzice.
Program był realizowany w dwóch zasadniczych cyklach – sesje podstawowe i przypominające, prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, sesji dla młodzieży i sesji rodzinnych. Sesje dla rodziców i młodzieży odbywały się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczyły w sesji rodzinnej. Nieocenionym i najważniejszym elementem programu była wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję. Po przeprowadzonej ewaluacji rodzice i nastolatki wyrazili swoje opinie na temat programu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału, z realizowanych treści oraz sposobu prowadzenia warsztatów
Edukatorkami rodzinnymi były panie: Joanna Zubrzycka, Ilona Sobieraj i Edyta Karbowińska.
 
Listopad przyniósł kolejne wyzwania. Pierwszy raz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzono szkolenie dla realizatorów rekomendowanego programu „Unplugged”.
Nauczyciele zapoznali się ze strukturą programu: 12 lekcji dla uczniów, koncentrujących się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych oraz zajęć dla rodziców, podczas których zdobywają oni wiedzę na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, narkotyków, używania substancji psychoaktywnych, jako elementów eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, wpływu i roli rodziny na nastolatka w okresie dojrzewania.

3 grudnia w Zwoleniu odbyła się niezwykle ważna konferencja, zorganizowana pod hasłem: „Autyzm – wyzwanie współczesnej rodziny”. Rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z autyzmem do poszerzania wiedzy pod okiem eksperta i wymiany doświadczeń zaprosiła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu we współpracy z Fundacją Follow Me.

Styczeń przyniósł realizację programu „Golden Five”, którego celem jest stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.

Dlaczego „Golden Five” czyli Złota Piątka?
Na podstawie obszernej literatury przedmiotu, w tym wyników badań dotyczących potrzeb oraz funkcjonowania wczesnych nastolatków na II etapie edukacyjnym, wyodrębniono pięć kluczowych „złotych obszarów" (zasad), które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym:
Obszar 1: Zarządzanie klasą - tworzenie w klasie atmosfery sprzyjającej koncentracji (skupieniu) i pracy; zwiększanie motywacji uczniów do uczenia się; kształtowanie prospołecznych postaw uczniów i rozwijanie pozytywnego systemu wartości w klasie.
Obszar 2: Budowanie relacji - stworzenie pozytywnych i bezpiecznych relacji nauczyciel-uczeń, opartych na wzajemnym szacunku i zaangażowaniu obydwu stron.
Obszar 3: Klimat społeczny - stworzenie w klasie klimatu społecznego zapewniającego koncentrację na nauce, motywację, pozytywne poczucie własnej wartości oraz dobre relacje.
Obszar 4: Nauczanie zindywidualizowane - zwiększenie edukacyjnych osiągnięć uczniów, rozbudzanie motywacji oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Obszar 5: Współpraca szkoła - dom - kreowanie klimatu współpracy pomiędzy rodzicami i uczniami, aby zwiększyć osiągnięcia uczniów w nauce oraz ich społeczne zaangażowanie w klasie.
Efektywność programu nie wynika z nadzwyczajności samych zasad, lecz wiąże się z celowym, systematycznym i równoczesnym stosowaniem kilkunastu działań w dłuższym okresie czasu. Program wdrażany jest w ZPO Kazanów oraz PSP Zakrzówek.
 
Czym jest dobra profilaktyka?
 • To koncepcja profilaktyki opartej na wiedzy o mechanizmach resilience i czynnikach chroniących.
 • To znajomość czynników ryzyka i sytuacji dziecka.
 • To włączanie rodziców i najbliższego środowiska dziecka w działania profilaktyczne.
 • To integrowanie działań wielu instytucji niosących pomoc rodzinie.
 
Skąd czerpać wiedzę i pomysły na działania profilaktyczne?
Baza rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca) i promocji zdrowia psychicznego, które można prowadzić w szkołach, jest dostępna w serwisie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod adresem: www.programyrekomendowane.pl.
Warto podkreślić że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu w swoich zasobach posiada uprawnienia do prowadzenia siedmiu programów z rekomendacjami.
 
 
Inne działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu w ramach oddziaływań profilaktycznych.
W miesiącach luty-marzec odbyły się dwie edycje rekomendowanego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, którego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Ponadto na bieżąco realizowane są tematy z Oferty Poradni podczas spotkań z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami.
Pod koniec marca, we współpracy z Fundacją Follow Me, zorganizowana została druga z kolei konferencja dla rodziców dzieci z autyzmem, w której prelegentami były Panie: Bożena Stępień - Wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Lublinie, a przede wszystkim mama dorosłego już chłopca z autyzmem oraz Aleksandra Szymańska – psycholog z PPP w Lipsku.
 
Opracowanie: Joanna Zubrzycka
Izabela Młyńska

Aktualności

 1. 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
  (AKTUALIZACJA)

  więcej
 2. 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

     OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

  więcej
 3. 2020-05-05

  KOMUNIKAT dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu od dnia 4 maja 2020 r.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej