02:27 11 July 2020 r., imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

Liczba odwiedzin: 5027

Procedury

PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

ORGANIZACJA DIAGNOZY W PORADNI

1. Spotkania w Poradni będą umawiane telefonicznie.
2. Na badania diagnostyczne należy  zgłaszać sięo ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.
5. Dziecko przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).
6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.
7. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
8. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).
9. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
10. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.
11. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.
12. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.
13. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
2. Dziecko (powyżej 4 r. ż.) i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej, a młodzież także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.
3. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.
4. Przynajmniej raz dziennie sprzątaczka Poradni dezynfekuje powierzchnie dotykowe – klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.
5. Do pracy w Poradni mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
6. Pracownicy Poradni mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz wyposażeni są w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, ewentualnie rękawiczki.
7. Pracownicy przestrzegają zasady bezpiecznej odległości od klienta – min. 2 m.
8. W częściach wspólnych (korytarz, toaleta) pracownicy są zobligowani do zasłaniania ust i nosa.
9. Specjaliści są zobowiązani do przygotowania gabinetów, z których należy usunąć przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywaniki).
10. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
11. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.
12. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone.
13. Na bieżąco będą dezynfekowane toalety.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
Izabela Młyńska

Aktualności

 1. 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
  (AKTUALIZACJA)

  więcej
 2. 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

     OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

  więcej
 3. 2020-05-05

  KOMUNIKAT dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu od dnia 4 maja 2020 r.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej