13:21 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2168

PROCEDURY - AKTUALIZACJA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII

(AKTUALIZACJA)

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

·         Rekomendacje GIS dotyczące procedur działania poradni psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania COVID – 19.

 

ORGANIZACJA BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM

     1.  Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym, że na wizytę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.

2. Na badania diagnostyczne należy się zgłaszać o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.

3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno zgłaszać się na diagnozę do Poradni.

5. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.

6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), ewentualnie zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna.

7. Dziecko/uczeń przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących, współmałżonków, rodzeństwa itp.).

8. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.

9. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 2 metry (wyznaczone miejsca).

10. Decyzje o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.

11. Na terenie Poradni, w kontakcie indywidualnym z pracownikami, wykonywane będą czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej.

12. Prosimy o dostarczanie przygotowanych wcześniej kserokopii dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.

13. Wskazane jest, aby dzieci i młodzież przynosili (w miarę możliwości) własne przybory szkolne (długopis, ołówek, kredki ołówkowe) potrzebnego podczas diagnozy.

14. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.

   HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI


1. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun oraz dziecko zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy drzwiach wejściowycch.

2. Dziecko/ucznia i jego rodzica/opiekuna obowiązuje noszenie maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, a także rękawiczek w kontakcie z pracownikiem Poradni.

3. Z obowiązku zakrywania ust i nosa wyłączone są:

1) dzieci do ukończenia 4. roku życia;

2) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

4. Przed wejściem do gabinetu dziecko/uczeń myje ręce wodą z mydłem.

5. Dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.) odbywa się na bieżąco.

6. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

7. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienka) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne.

8. Pracownik po każdym badaniu dezynfekuje biurka, stoliki i pomoce użyte do badań, a gabinety będą wietrzone przez co najmniej 15 minut.

9. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się w łazienkach.

10. W łazienkach oraz w każdym gabinecie znajdują się w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek.

11. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta preparatu dezynfekcyjnego.

12. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet.

13. Toalety wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk, pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz jednorazowymi ręcznikami, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:

·        mycia rąk,

·        dezynfekcji rąk,

·        zdejmowania i zakładania rękawiczek,

·        zdejmowania i zakładania maseczki.


 


 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej