14:04 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2193

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 obowiązujące od 1 września 2020 r.

 1. PROCEDURA ORGANIZACJI BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM
 
Ogólne zasady przyjmowania klientów w Poradni:
 

 1. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, w tym, że na wizytę klienci powinni stawić się nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
 2. Na badania diagnostyczne należy zgłaszać się o ustalonej godzinie – będą wówczas otwierane drzwi do budynku, w którym znajduje się Poradnia.
 3. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń dzień przed planowaną wizytą telefonicznie są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej lub izolacji.
 5. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, rodzic/opiekun prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
 6. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w Poradni do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), z zachowaniem odstępu min. 1,5 m.
 
Wizyta w Poradni

 1. Przed przystąpieniem do badania/konsultacji/terapii rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń wypełniają Ankietę wstępnej kwalifikacji.
 2. Dziecko/uczeń przychodzi na badanie wyłącznie z jednym rodzicem/prawnym opiekunem (bez osób towarzyszących).
 3. Aby wejść na teren Poradni rodzic/opiekun prawny powinien przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa (np. maseczka), rękawiczki jednorazowe, dezynfekcję rąk. Obowiązek osłaniania ust i nosa obowiązuje przez cały pobyt na terenie budynku Poradni.
 4. Po wejściu do Poradni każdy rodzic/opiekun prawny oraz dziecko/uczeń mają obowiązek zdezynfekować/umyć ręce.
 5. Podczas pobytu dzieci/uczniów/rodziców/nauczycieli obowiązują ogólne zasady higieny:
 • częste mycie rąk (po przyjściu do Poradni należy bezzwłocznie umyć ręce);
 • podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce;
 • unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
 1. Dziecko nie przynosi na diagnozę własnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek/przedmiotów innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję zabawki/rzeczy).
 2. Na korytarzu Poradni może znajdować się maksymalnie 4 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 1,5 metra (wyznaczone miejsca).
 3. Decyzję o tym, czy rodzic towarzyszy dziecku podczas badania podejmuje specjalista.
 4. Pracownik sekretariatu zabezpieczony w osłonę zakrywającą usta i nos (np. maseczka), przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki może przeprowadzić pomiar temperatury u dziecka i rodzica/prawnego opiekuna przy użyciu termometru bezdotykowego (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego) .
 5. W miarę możliwości rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń dostarcza przygotowane wcześniej kserokopie dokumentacji medycznej, informacji i opinii za szkoły/placówki.
 6. Rodzic/prawny opiekun oraz dzieci i młodzież przynoszą własne przybory do pisania (długopis, ołówek, kredki ołówkowe).
 7. Rodzic/opiekun zapewnia dziecku płyny do picia we własnej butelce lub pojemniku.
 
 
 
 
 
 
 

 1. PROCEDURA HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ ORAZ POWIERZCHNI
 
 1. Przy wejściu głównym do Poradni umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu, oddziału zakaźnego okolicznych szpitali i służb medycznych.
 2. Po wejściu do Poradni wszystkie wchodzące osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa oraz nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.
 3. Dziecko/uczeń przebywając na terenie Poradni zakrywają usta i nos (w miarę możliwości, w zależności od charakteru spotkania) w kontakcie z pracownikiem Poradni.
 4. Z obowiązku zakrywania ust i nosa wyłączone są:
 • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
 • osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.
 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci/uczniowie po przyjściu do Poradni i po skorzystaniu z toalety.
 2. W Poradni (drzwi wejściowe, korytarz, łazienki) wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowej dezynfekcji rąk, nakładania i zdejmowania maseczek, mycia rąk oraz inne materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 3. Po każdej diagnozie/konsultacji/terapii należy wywietrzyć gabinet. W miarę możliwości należy wietrzyć gabinety 1 x na godzinę.
 4. Przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy oraz miejsce pracy dziecka/ucznia, odnotowując ten fakt w Rejestrze dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.
 5. Dezynfekcja powierzchni dotykowych w poszczególnych pomieszczeniach (klamki, powierzchnie płaskie, blaty, krzesła, klawiatury, włączniki itp.) odbywa się na bieżąco, biorąc pod uwagę częstotliwość ich używania.
 6. Używane przez dziecko podczas diagnozy długopisy/ ołówki/ kredki, muszą być odłożone do oddzielnego pojemnika i zdezynfekowane.
 7. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień, znajdujący się w poszczególnych pomieszczeniach.
 8. Dyrektor lub wyznaczony pracownik dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby dzieci/uczniowie oraz inne osoby nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni w gabinetach uzupełniane są przez pracownika obsługi lub osobę wyznaczoną przez dyrektora.
 11. Zużyte jednorazowe rękawiczki, maseczki wyrzucane są do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 12. W gabinetach w widocznym miejscu znajdują się instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek oraz dezynfekcji rąk.
 13. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonej toalety.
 14. Pomieszczenia sanitarno - higieniczne wyposażone są w dozowniki z płynem do mycia rąk oraz z jednorazowymi ręcznikami, pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk, a przy umywalkach umieszczone są instrukcje dotyczące:
 • mycia rąk,
 • dezynfekcji rąk,
 • zdejmowania i zakładania rękawiczek,
 • zdejmowania i zakładania maseczki.
 
 1.  PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY
 
Zalecenia ogólnie obowiązujące w czasie epidemii:
 

 1. Do pracy w Poradni mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy Poradni mają dostęp do środków do dezynfekcji rąk, powierzchni oraz wyposażeni są w środki ochronne służące utrzymaniu reżimu sanitarnego: maseczki wielorazowe lub jednorazowe, przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 3. W miarę możliwości dyrektor organizując pracę pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w zajęcia grupowe).
 4. W miarę możliwości wprowadza się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Poradni, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się dzieci/uczniów/innych klientów Poradni na jej terenie.
 5. Jeżeli nie jest możliwe zachowanie wymaganych odległości pomiędzy pracownikami i/lub klientami przy wykonywanej czynności, stosownie do jej charakteru, pracownicy stosują środki ochrony, takie jak: osłony ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), rękawiczki jednorazowe.
 6. Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z dzieckiem należy nosić osłonę nosa i ust, np. maseczkę, przyłbicę, rękawice jednorazowe. Założenie tylko przyłbicy bez maseczki jest uzasadnione, kiedy wymaga tego rodzaj prowadzonych zajęć, np. z osoba głuchoniemą.
 7. Należy zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców –  rekomendowana jest odległość min.  1,5 m.
 8. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce.
 9. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 10. Rady pedagogiczne, spotkania organizacyjne odbywają się stacjonarnie lub z wykorzystaniem dostępnym środków komunikacji na odległość. Zebrania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m) oraz zastosowaniem osłon ust i nosa.
 11. W codziennych kontaktach preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji na odległość.
 12. Zajęcia grupowe mogą odbywać się tylko w małych grupach, umożliwiających zachowanie zasad bezpieczeństwa (dystansu co najmniej 1,5 m od poszczególnych osób), z zastosowaniem środków ochronnych, zwłaszcza osłon ust i nosa.
 13. Wytwory pracy dzieci/uczniów/, dokumenty wypełnione lub dostarczone przez rodziców/opiekunów prawnych/ korespondencja podlegają 2 – dniowej kwarantannie w wyznaczonym miejscu w sekretariacie lub gabinetach.
 14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w gabinetach, korytarzu, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować należy usunąć.
 15. Wymagane jest regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem do dezynfekcji, w tym każdorazowo przed zajęciami.
 16. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoją przyłbicę i odkłada ją w swoim pokoju na wyznaczone miejsce. Po każdym użyciu należy to miejsce zdezynfekować.
 17. Należy dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i zdezynfekowane, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 18. Należy pamiętać o oczyszczeniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak np. słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.
 19. Unikać należy dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 20. Pracownicy Poradni są zobowiązani do przypominania dzieciom/uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk, zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 
 
 
Dodatkowe zasady obowiązujące w przypadku zakwalifikowania terenu działania Poradni do strefy żółtej lub czerwonej
 

 1. Przy wejściu do Poradni możliwe jest wprowadzenie pomiaru temperatury ciała pracownikom termometrem bezdotykowym, a w przypadku, gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka/ucznia z Poradni lub w przypadku pracownika przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia i zgłosić ewentualną konieczność odebrania dziecka z Poradni.
 1. W okresie zakwalifikowania terenu działania Poradni do strefy żółtej lub czerwonej w kontakcie indywidualnym z pracownikami mogą być wykonywane czynności okołodiagnostyczne i diagnostyczne, do których niezbędna jest obecność dziecka i rodzica/opiekuna. Pozostałe czynności mogą być wykonane w formie zdalnej. W tym czasie terapie mogą zostać zawieszone.
 
Zespoły  Orzekające
 

 1. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w ustalone dni stacjonarnie lub z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji na odległość.
 2. Po posiedzeniu ZO lekarz podpisuje stosowną dokumentację w Poradni w wyznaczonym do tego miejscu bez bliskiego kontaktu z pracownikami Poradni z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
 1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA/DZIECKA/UCZNIA
 
 1. Pracownicy Poradni są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka/ucznia z Poradni lub w przypadku pracownika przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9°C – należy powiadomić rodziców dziecka/ucznia i zgłosić ewentualną konieczność odebrania dziecka z Poradni.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Poradni procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Jeżeli pracownik Poradni zaobserwuje u dziecka/ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dziecko/ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka/ucznia z Poradni (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Do odizolowania osoby, u której zaobserwowano objawy chorobowe służył będzie gabinet znajdujący się najbliżej wyjścia.
 4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko/ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu środków ochrony.
 5. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka/ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami Poradni lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.
 6. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika Poradni objawów COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Poradni należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 8. Na bieżąco prowadzi się ewidencję osób przebywających na terenie Poradni (terminarz w sekretariacie).
 9. W przypadku potwierdzenia zakażenia COVID-19 osoby przebywającej w pomieszczeniach PPP w Zwoleniu i skierowania jej na kwarantannę lub leczenie należy o tym fakcie poinformować organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
Izabela Młyńska

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej