13:43 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2186

Ewaluacja

 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W ZWOLENIU
 

WYMAGANIE:
 
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ SŁUŻY JEJ ROZWOJOWI
 

PRZEDMIOT EWALUACJI: ZARZĄDZANIE JEST ADEKWATNE DO CELÓW PLACÓWKI, POTRZEB KLIENTÓW I WARUNKÓW JEJ FUNKCJONOWANIA I SPRZYJA POWSZECHNEMU UDZIAŁOWI PRACOWNIKÓW W REALIZACJI ZADAŃ, ZWIĄZANYCH ZE WSPOMAGANIEM ROZWOJU SZKÓŁ I PLACÓWEK.
 

Zwoleń, 2020r.

Spis treści:
 
1. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:
1.1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
1.2. Odbiorcy ewaluacji.
1.3. Przedmiot ewaluacji.
1.4. Pytania kluczowe.
1.5. Kryteria ewaluacji.
 
2. Dobór metod badawczych:
2.1. Ankieta dla Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców.
2.2. Analiza dokumentów Poradni.
2.3. Wywiad.
 
3. Określenie form raportu i sposoby upowszechniania wniosków:
3.1. Opis metodologii badań, odpowiedź na pytania kluczowe i wnioski oparte o kryterium.
3.2. Prezentacja raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, stronie internetowej.

1.
Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1.1.  Cele ewaluacji wewnętrznej:
· Zarządzanie jest adekwatne do celów placówki, potrzeb klientów i warunków jej funkcjonowania i sprzyja powszechnemu udziałowi pracowników w realizacji zadań, związanych ze wspomaganiem rozwoju szkół i placówek.

1.2.
Odbiorcy ewaluacji:

 • Pracownicy Poradni.
 • Samorząd lokalny.
 • Klienci Poradni (rodzice, nauczyciele).
 • Instytucje i organizacje.
1.3. Przedmiot ewaluacji:
 • Zarządzanie placówką koncentruje się na zapewnieniu warunków do realizacji jej zadań oraz na przygotowaniu oferty odpowiedniej do potrzeb, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
 • W procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 • Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.
 • W placówce są ustalane i przestrzegane procedury dotyczące bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach kryzysowych.
1.4. Pytania kluczowe:
 • W jaki sposób zarządzanie poradnią zapewnia warunki do realizacji jej zadań?
 • W jaki sposób w procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego?
 • W jaki sposób zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu?
 • Co świadczy o wspólnym – z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania poradni - przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej?
 
1.5. Kryteria ewaluacji:
 • Zarządzanie poradnią zapewnia warunki do realizacji jej zadań.
 • W procesie zarządzania, na podstawie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące podnoszeniu jakości pracy i rozwojowi poradni.
 • Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania poradni oraz doskonaleniu zawodowemu.
 • Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana jest wspólnie z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania poradni.
 1. Dobór metod badawczych:
2.1. Ankieta dla Dyrektora, Nauczycieli, Rodziców:
2.1.1. Ankieta dla Dyrektora: 1. Jak ocenia Pani warunki lokalowe poradni?, 2. Czy poradnia dysponuje dostatecznym wyposażeniem?, 3. Czy poradnia poprawia warunki pracy w zakresie potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych?, 4. Jak Pani wspomaga pracowników w doskonaleniu się i wykorzystywaniu posiadanej wiedzy?, 5. Z jakimi organami/ instytucjami Pani współdziałała celem podejmowania skutecznego działania wzbogacającego bazę lokalową i wyposażenie poradni?
2.1.2. Ankieta dla nauczycieli/pracowników: 1. Czy poradnia dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi?, 2. Czy poradnia dysponuje dostatecznym wyposażeniem w pomoce diagnostyczne, dydaktyczne i terapeutyczne?, 3. Czy poradnia poprawia warunki pracy w zakresie potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych?
2.1.3. Ankieta dla Rodziców: 1. Czy w poczekalni zapewniona jest lektura rozwijająca kompetencje rodzicielskie, np. ulotki, gazetki ścienne?, 2. Czy stan pomieszczeń sanitarnych jest dobry?, 3. Czy poradnia zapewnia warunki gwarantujące dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa w czasie badań i terapii?, 4. Czy warunki lokalowe poradni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 
2.2. Analiza dokumentów Poradni: regulaminów, zarządzeń Dyrektora, procedur, statutu i innych.
 
2.3. Wywiad (ze względu na wystąpienie warunków zagrożenia epidemiologicznego odstąpiono od przeprowadzenia wywiadu).

 1. Określenie form raportu i sposoby upowszechniania wniosków:
 
3.1. Opis metodologii badań, odpowiedź na pytania kluczowe i wnioski oparte o kryterium.
 
W ramach procesu ewaluacji przeprowadzono ankietę z Dyrektorem, ankiety z 6 pracownikami pedagogicznymi oraz anonimowe ankiety z 8 rodzicami (dobór rodziców był losowy). Wyniki ankiet przedstawiają się następująco.
 
Analiza wyników ankiet dla Dyrektora, pracowników i rodziców:
 
1. Zdaniem Dyrektora warunki lokalowe poradni są dobre i częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnia dysponuje dostatecznym wyposażeniem, ale Dyrektor nadal widzi potrzebę działań niezbędnych do poprawy warunków zewnętrznych – tzn. chodnika i parkingu dla klientów (w tym niepełnosprawnych). Poradnia poprawia warunki pracy w zakresie potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, np. zakup stolików dla dzieci (w tym niepełnosprawnych), krzesełka z regulacją wysokości, narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne, sukcesywna wymiana mebli. Dyrektor wspomaga pracowników w doskonaleniu się, umożliwiając udział w szkoleniach i innych formach doskonalenia, po zapoznaniu się z potrzebami szkoleniowymi, poprzez dostarczanie materiałów do samodoskonalenia, przez współpracę z Biblioteką Pedagogiczną w Radomiu Filia w Zwoleniu, PCPR, GKPRA, zakup nowych narzędzi diagnostycznych i dzielenie się wiedzą. Dyrektor współdziała z organem prowadzącym, wydawnictwami (pozyskiwanie darowizn w postaci materiałów do terapii), ZSR-T, ORE w celu wzbogacania bazy lokalowej i wyposażenia poradni.
 
2. Większość pracowników pedagogicznych (5 z 6 osób) uważa, że poradnia nie dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi – zwłaszcza w zakresie rozdzielenia działalności diagnostycznej i terapeutycznej placówki na dwa odrębne budynki. Jedna osoba określiła warunki lokalowe jako raczej odpowiednie, zaznaczając jednak powyższe zagadnienie działalności poradni w 2 budynkach. Wszyscy pracownicy uważają, że poradnia dysponuje dostatecznych wyposażeniem w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne. Wszyscy pracownicy uważają, że poradnia poprawia warunki pracy w zakresie potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 
3. Wszyscy ankietowani rodzice  dobrze oceniają stan pomieszczeń sanitarnych w poradni, uważając, że zapewnione są warunki gwarantujące dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa podczas badań i terapii oraz wyposażenie poczekalni w lekturę rozwijającą kompetencje rodzicielskie. Wg większości rodziców (7 z 8 osób) warunki lokalowe poradni są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jeden ankietowany rodzic nie zauważył tego dostosowania.
 
 
Analiza dokumentów poradni z uwzględnieniem pytań kluczowych:
 
„W jaki sposób w procesie zarządzania wykorzystuje się wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego?”
· Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego kontroluje prowadzoną przez pracowników dokumentację: indywidualne i grupowe programy do pracy terapeutycznej i innych zajęć na terenie poradni, indywidualne dzienniki pracy, efekty pracy terapeutycznej, sporządzane opinie i orzeczenia.
· Dyrektor informuje indywidualnie pracowników o ewentualnych brakach w dokumentacji.  Po kontroli opinii formułuje  wnioski i przekazuje je każdemu pracownikowi. Dodatkowo zdarza się, że ważniejsze informacje wywiesza na tablicy ogłoszeń tak, aby były dostępne dla wszystkich pracowników. W sytuacji wystąpienia epidemiologicznego wykorzystuje nowoczesne środki technologiczne (służbowa poczta e-mail). Pracownicy na bieżąco stosują się do wniosków i zaleceń Dyrektora. Wnioski z realizacji nadzoru pedagogicznego Dyrektor przedstawia dwa razy w roku.
 
„W jaki sposób zarządzanie sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu?”
· Postawa Dyrektora sprzyja pracy indywidualnej i zespołowej oraz doskonaleniu zawodowemu. Do działań zarządczych sprzyjających indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu dyrektor zalicza: przedstawianie oferty ośrodków doskonalenia oraz umożliwianie w nich udziału, stwarzanie możliwości spotkań zespołów samokształceniowych, dofinansowanie form doskonalenia dających kwalifikacje lub niezbędne umiejętności. Dyrektor docenia pracę poszczególnych pracowników, udziela Nagród Dyrektora. Organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej, a wybierając ich tematykę, uwzględnia główne kierunki polityki oświatowej państwa, plan nadzoru kuratora oświaty, potrzeby poradni. i pracowników. Pracownikom odbywającym staż na kolejny stopień awansu zawodowego przydziela – według potrzeb – opiekunów spośród nauczycieli o większym stażu pracy. W różnym zakresie wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów działających w poradni:

 • zespoły samokształceniowe: Zespół Psychologów, Zespół Pedagogiczno-Logopedyczny;
 • zespoły zadaniowe: Zespół ds. Oferty i Promocji Poradni; Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej; Zespół ds. Wykorzystania Wyników i Wniosków z nadzoru Pedagogicznego; Zespół ds. Interwencji Kryzysowej
 
Zespoły powoływane są przez Dyrektora.
 
„Co świadczy o wspólnym  – z nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania poradni –przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej?”
· W poradni jest powoływany zespół do przeprowadzania ewaluacji. W skład zespołu wchodzi przewodniczący oraz dwóch członków. Na początku roku szkolnego zespół opracowuje plan ewaluacji wewnętrznej, który staje się podstawą do sporządzenia harmonogramu pracy zespołu ds. ewaluacji. Następnie zespół pracuje według opracowanego przez siebie harmonogramu, realizując w założonych terminach poszczególne etapy ewaluacji. Dyrektor monitoruje roczną prace zespołu poprzez cząstkowe sprawozdania. Zespół przeprowadza ankiety i wywiady wśród nauczycieli, innych pracowników, uczniów i rodziców, analizuje dokumentację oraz dokonuje obserwacji. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządza raport, który przedstawia najpierw dyrektorowi, a następnie wszystkim nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Raport zawiera wnioski i rekomendacje, które są wykorzystywane do wprowadzania takich zmian w funkcjonowaniu poradni, które służą jej rozwojowi. Raport jest publikowany na stronie internetowej poradni. Dyrektor monitoruje wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej.
 
 
Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron:
 

 • Mocne strony:
 1. Poradnia systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną (zakup testów i pomocy poprzez realizację zapotrzebowania poszczególnych zespołów, wyposażenie Poradni w kolorowe ksero).
 2. Poradnia zapewnia warunki gwarantujące dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa (wyposażenie każdego gabinetu w aparat telefoniczny, linia wewnętrzna telefoniczna i internetowa pomiędzy pracownikami, zabezpieczenie i monitoring sieci internetowej).
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego zapewnienie każdemu pracownikowi i klientom Poradni możliwości bezpiecznego korzystania z usług Poradni (aparat do dezynfekcji), środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny dezynfekujące).
 4. Budynek Poradni jest w dużym stopniu dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych (nowa łazienka, wyodrębnienie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla wózków, szersze drzwi do gabinetów, stoliki dla niepełnosprawnych).
 5. Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora służą poprawie funkcjonowania placówki w każdym aspekcie.
 6. Dyrektor tworzy atmosferę sprzyjającą rozwojowi nauczycieli. Wspiera, motywuje i organizuje różne formy doskonalenia.
 7. Współpraca pracowników w realizacji zadań statutowych jest bardzo dobra.
 8. Pracownicy Poradni współpracują przy planowaniu pracy placówki (wspólne opracowywanie planów pracy).
 9. W Poradni prowadzona jest ewaluacja wewnętrzna, podejmowana jest ona przez wszystkich pracowników, zespołowo i jej wyniki mają dalszy wpływ na działanie Poradni.
 
 • Słabe strony:
 1. Rozdzielenie działalności poradni na dwa odrębne budynki (poradnia nie jest właścicielem drugiego lokalu).
 2. Brak dużego pomieszczenia do zajęć grupowych.
 3. Brak wyposażenia w drukarkę wszystkich gabinetów.
 
Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju Poradni:

 1. Należy kontynuować zarządzanie Poradnią, które sprzyja udziałowi nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki.
 2. Dyrektor nadal powinien podejmować skuteczne działania w zakresie organizowania pracy pracowników oraz ich rozwoju zawodowego, co skutkuje dobrą pracą indywidualną i zespołową oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 3. Dyrektor nadal powinien zabiegać o poprawę warunków dla osób niepełnosprawnych (poszerzenie chodnika i ułatwienie dojścia do Poradni z parkingu).
 4. Podtrzymywać należy działania zmierzające do poprawy warunków lokalowych i doposażenia w narzędzia diagnostyczne i pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.
 5. Utrzymanie i zapewnienie każdemu pracownikowi i klientom Poradni możliwości bezpiecznego korzystania z usług placówki – doposażanie pomieszczeń Poradni w środki i sprzęt  do dezynfekcji, nie tylko w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.
 
 
3.2. Prezentacja raportu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, stronie internetowej:

 • Przedstawienie raportu na posiedzeniu rady pedagogicznej.
 • Przedstawienie raportu na stronie internetowej placówki.
 
Podpisy członków Zespołu ds. Ewaluacji Wewnętrznej:
                                                         
 
 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

ROK SZKOLNY 2018/2019
 

WYMAGANIE:  PLACÓWKA ZASPOKAJA POTRZEBY OSÓB I ORGANIZACJI  KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY PLACÓWKI.
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkól i placówek;
                              Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego 
 

 1. Cel ewaluacji wewnętrznej:
Ocena działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie realizacji celów oraz zaspokajania potrzeb osób, instytucji i organizacji.
 
 1. Pytania kluczowe:
 1. W jaki sposób poradnia rozpoznaje potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki?
 2. Jakie działania poradni potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki?
 3. Jak środowisko lokalne ocenia zaspokajanie swoich potrzeb?
 4. W jaki sposób oferta placówki jest modyfikowana?
 5. Jakie działania potwierdzają powszechną dostępność oferty poradni?
 
 1. Kryteria ewaluacji:
 1. Skuteczność prowadzonych działań Poradni w zachęcaniu środowiska do współpracy;
 2. Oferta placówki jest powszechnie dostępna,
 3. Wsparcie placówki jest odpowiednie do potrzeb osób i instytucji,
 4. Współpraca z osobami i instytucjami jest celowa (użyteczna).
 
 1. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia ewaluacji:
 1. Wskazanie źródeł informacji:
 1. pracownicy merytoryczni,
 2. rodzice,
 3. uczniowie,
 4. nauczyciele.
 
 1. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
 1. Badania ankietowe wśród rodziców (realizowane podczas spotkań lub indywidualnie w Poradni),
 2. Wywiad grupowy i/lub badanie ankietowe nauczycieli, pedagogów  i psychologów szkolnych;
 3. Analiza dokumentów Poradni.
 
 1. Terminy przeprowadzania ewaluacji: grudzień 2018 – maj 2019.
 
 1. Prezentacja wyników ewaluacji:
 1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet z zakresu działalności edukacyjnej, diagnostycznej i terapeutycznej oraz wywiadu grupowego, przeprowadzonych wśród:
 1. pracowników merytorycznych (nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych)
 2. rodziców.
 1. Analiza dokumentów Poradni (analiza zmian w Ofercie Poradni, analiza ankiet ewaluacyjnych, sprawozdania ze szkoleń i spotkań).
 
 1. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy:
 1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe:
 1. W jaki sposób Poradnia rozpoznaje potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki?
 • ankiety dla klientów, bezpośrednio ukierunkowane na diagnozę zapotrzebowania na poszczególne formy działalności;
 • ankiety ewaluacyjne (z przeprowadzonych zajęć), uwzględniające zapotrzebowanie na kolejne/ inne formy;   
 • rozmowy z rodzicami, pedagogami, dyrektorami szkół.
 
b). Jakie działania Poradni potwierdzają uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki?
 • prowadzenie i ewaluacja działalności postdiagnostycznej, modyfikacja oferty i liczby działań postdiagnostycznych zależnie od bieżących potrzeb;
 • prowadzenie działalności orzeczniczej (o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego) i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka;
 • realizacja programów ukierunkowanych na potrzeby dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością i ich rodzin (np. realizacja programu „Za życiem”, organizacja wczesnego wspomagania rozwoju);
 • diagnoza i terapia specjalistyczna (wobec dzieci, młodzieży, rodzin) z zaburzeniami/ dysfunkcjami zdrowotnymi (w tym – zaburzeniami zdrowia psychicznego);
 • opiniowanie (w tym - na rzecz ośrodków do spraw orzekania o niepełnosprawności);
 • współpraca w sprawie rodzin zastępczych, rodzin/ rodziców z ograniczoną władzą rodzicielską  – sąd i kuratorzy sądowi;
 • realizacja programów ukierunkowanych na wspomaganie rodziców i rodzin;
 • prowadzenie badań przesiewowych (mowy, słuchu, integracji sensorycznej, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się);
 • organizacja szkoleń i konferencji – tematyka uwzględnia potrzeby wcześniej sygnalizowane przez społeczność lokalną (np. organizacja konferencji obejmującej zagadnienia autyzmu).   
 
c). Jak środowisko lokalne ocenia zaspokajanie swoich potrzeb?
 • Wszystkie ankietowane osoby (100%) są zadowolone z oferty i realizacji oferty Poradni w bieżącym roku szkolnym; co świadczy                      o tym, że współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym jest celowa/ użyteczna.
 • Większość ankietowanych nauczycieli uznaje, iż zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli, wyjaśniły przyczyny i sposoby radzenia sobie z trudnością, a proponowane rozwiązania  skutecznie zastosowały w praktyce; część z nich przyznaje, że proponowane rozwiązania nie zawsze przynosiły oczekiwane efekty. Żadna z ankietowanych osób nie oceniła zajęć negatywnie.  
 • Wszyscy ankietowani rodzice oceniają zajęcia, w których brali udział jako ciekawe i odpowiadające na potrzeby (11osób) a umiejętności nabyte podczas warsztatów były bardzo przydatne w codziennym funkcjonowaniu w relacji rodzic–dziecko.
 
     d). W jaki sposób oferta placówki jest modyfikowana?
 • Prowadzona jest stała analiza oferty pod kątem użyteczności; na jej podstawie co roku wprowadzane są w niej zmiany – pojawiają się tematy sygnalizowane jako potrzebne/ użyteczne (na podstawie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej od odbiorców i diagnozy własnej potrzeb/ oczekiwań klientów, na podstawie analizy materiałów z dokonywanej ewaluacji działań).
 
e) Jakie działania potwierdzają powszechną dostępność oferty poradni?
 • Oferta Poradni dostępna w wersji papierowej i elektronicznej, na stronach internetowych Poradni, w mediach społecznościowych (np. facebook) – przesyłana na początku każdego roku do wszystkich placówek z terenu działania Poradni, z prośbą  o udzielanie informacji zwrotnej;
 • Oferta Poradni przedstawiana jest klientom Poradni (ustnie, pisemnie) przez pracowników oraz inne instytucje współpracujące z Poradnią.
Ankietowani rodzice o ofercie Poradni dowiedzieli się z facebooka (4), od kuratora sądowego (3), z strony internetowej poradni (2) oraz ze szkoły do której uczęszcza dziecko;
 • Poradnia stara się ułatwić klientom dostęp do swoich usług poprzez:
 • modyfikację godzin pracy Poradni, godziny terapii dostosowuje się do planu lekcji ucznia, aby nie tracił zajęć szkolnych; 
    Większość ankietowanych twierdzi, iż godzina i termin realizacji zajęć umożliwiały wzięcie udziału w zajęciach;
 •  organizację przedsięwzięć skierowanych do szerokich grup odbiorców – np. powszechnie dostępnych konferencji.
 • zmianę warunków zewnętrznych (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 1. Wnioski:
 1. Poradnia podejmuje skutecznie współpracę z podmiotami środowiska lokalnego w zapewnieniu wielospecjalistycznej pomocy jej klientom, wykorzystuje zasoby środowiska, wzbogaca wyposażenie placówki.
 2. Oferta Poradni spełnia oczekiwania szkół i placówek. Podejmowane działania poradni w zakresie wspierania nauczycieli i specjalistów szkolnych są zgodne z ich oczekiwaniami i pozwalają na właściwe wsparcie zadań w placówce w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programów szkolnych. Należy kontynuować przyjętą formę warsztatów i spotkań w szkołach.
 3. Oferta placówki jest powszechnie dostępna, m.in. poprzez dostosowanie godzin pracy Poradni, dostępność pracowników Poradni i ich bezpośrednie uczestnictwo  w różnorodnych formach wsparcia szkół (udział w Radach Pedagogicznych, posiedzeniach Zespołów, prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych), co wpływa na wysoki stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego.
 4. Wysoki stopień zadowolenia osób korzystających z usług poradni wynika z realizacji przez nią koncepcji pracy oraz szybkiego reagowania na zmieniające się oczekiwania klientów.
 5. Współpraca z osobami i instytucjami jest celowa (oceniana przez podmioty środowiska lokalnego jako użyteczna).
 1. Załączniki (wykaz zgromadzonych dokumentów, wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu)
 1. Analiza badań ankietowych.
 
Raport opracowała: mgr Weronika Rybczyńska
Analiza ankiet: mgr Ewa KraczkowskaRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w PP-P w Zwoleniu w roku szkolnym 2017/18
 
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2017/18 było wymaganie:  placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 
 
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:
Edyta Karbowińska
Olga Jakubowska
Katarzyna Wrona
Ewa Kraczkowska
 
 
WPROWADZENIE

Korzystanie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zwoleniu z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowych zadań placówki i może przynieść wiele pożytku dla rozwoju uczniów, wzmocnienia funkcji wychowawczej rodziców, doskonalenia kompetencji nauczycieli w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym. Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez PP-P współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną. Współpraca może przybierać różną postać, od przekazywania sobie informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć, i może dotyczyć różnej liczby podmiotów w zależności od potrzeb i bogactwa środowiska lokalnego. Oddziaływania pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówce wpływają na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa. Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że zasoby indywidualnych placówek, podmiotów, grup społeczności lokalnej to za mało, aby skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności. Ważnym jest, by wszystkie podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym korzystały ze wszystkich dostępnych zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę poszczególnym jednostkom na korzystanie z jej walorów (głównie kapitału intelektualnego).
 
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:  Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój ucznia.
 
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:  W szkole lub placówce rozpoznaje się potrzeby i zasoby własne oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.
OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII
 
 
W ewaluacji wewnętrznej zastosowano metodę kwestionariuszową. W zespole ds. ewaluacji wewnętrznej ustalono, że w celu zebrania informacji możliwie pełnych i uwzględniających różne punkty widzenia ankiety skierowane będą do trzech grup odbiorców:

    Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu,
    Nauczycieli i pedagogów współpracujących z Poradnią Psychologiczno-Pedaogiczną w Zwoleniu,
    Rodziców korzystających ze wsparcia PP-P. w Zwoleniu.

W związku z powyższym opracowano trzy rodzaje kwestionariuszy (Załącznik nr 1).
 
 
PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI
RAPORT
 
                   
Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi z terenu Powiatu Zwoleńskiego. W sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działajacymi w środowisku lokalnym, co korzytnie wpływa na jakość jej funkcjonowania. Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju została pozytywnie oceniona przez Panią Dyrektor. Pracownicy merytoryczni podejmują szereg działań, aby wspierać wzajemny rozwój. W bieżącym roku szkolnym Poradnia brała udział w debacie pod hasłem „Narkotyki , dopalacze – nie tędy droga” zorganizowanej przez nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnoksztalcacego i Niepublicznego Gimnazjum w Zwoleniu. Pedagodzy biorą udział  w imprezach cyklicznych np.: Dni Profilaktyki Logopedycznej w PSP w Zwoleniu. W związku z realizacją nowych zadań w Poradnii została utworzona Sieć Współpracy i Samokształcenia „Dobra Współpraca”, Sieć Logopedów – których praca polega na organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, w szczególności: przez wymianę doświadczeń w celu doskonalenia swojej pracy. Od roku szkolnego 2017-2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego dla Powiatu Zwoleńskiego. Po raz pierwszy zorganizowany został Konkurs Logopedyczno – Plastyczny ”Wierszyki ćwiczące języki” dla dzieci, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z przedszkoli: szkół Powiatu Zwoleńskiego.
Pracownicy Poradni biorą udział w przedsięwzieciach organizowanych na terenie Powiatu Zwoleńskiego. Dyrektor i Pracownicy są zapraszani na uroczytości i imprezy okolicznościowe, w ktorych czynnie biorą udział, np.: uroczystości 100- lecia PSP w Grabowie,  Jasełka w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”, Uroczystości Wielkanocne, Zakończenie Roku Szkolnego w PSP nr 1 w Zwoleniu,  uroczystości nadania imienia i sztandaru PSP  w Sycynie, uroczystości organizowane przez WTZ w Wilczowoli. Poradnia prowadzi stronę intrernetową i profil na Facebook.
Dyrektor wymieniła w wywiadzie, iż Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działajacymi w środowisku lokalnym. Instytucje, z którymi współpracujemy to:
Organ prowadzący–starostowie, naczelnicy edukacji w zakresie edukacji zadań oświatowych.

    GOPS-y, MOPS-y w ramach sprawowania opieki rodzicielskiej.
    Sąd Rodzinny–wykonywanie diagnoz na potrzeby sądu;
    WTZ;
    PCPR w zakresie diagnozy dzieci, wspierania osób niepełnosprawnych;

·Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Dni Promocji Zdrowia, akcje prozdrowotne,

    Biblioteka Pedagogiczna;

    Komenda Powiatowa Policji.

Poradnia współpracuje również z placówkami szkolnictwa wyższego – sprawuje opiekę nad praktykantami z kierunków psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integrcji sensorycznej.
Działania proponowane placówkom oświatowym w ofercie Poradni są spójne z zadaniami zawartymi w Statucie Poradni.
Ankietowani nauczyciele i pedagodzy korzystajacy z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu podejmują współpracę z Poradnią od wielu lat. Wyniki wypelnionych ankiet wskazują, iż współpraca nauczycieli i pedagogów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu przebiega pozytywnie. Do współpracy z naszą placówką zachęcani  są poprzez: opinię innych nauczycieli, wcześniejsze doświadczenia związane z Poradnią (terapia), trudności wychowawcze i dydaktyczne uczniów, opinie innych klientów o placówce, problemy zwiazane z uczniami, opinie pedagoga szkolnego. Ankietowani uczestniczą w szkoleniach , warsztatach i konferencjach. Pozostałe formy współpracy zakreślone przez ankietowanych to prelekcje dla rodziców, udział w Sieciach Współpracy, indywidualne konsultacje, badania przesiewowe SRD. Analiza odpowiedzi ankietowanych wskazuje, iż współpraca ta przekłada się na pozytywne zmiany  poprzez: chociażby zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, uzyskanie konkretnych metod pracy z uczniem, wymianę doświadczeń, pomoc w konkretnym przypadku.
Ankietowani oczekują, iż współpraca z P.P.-P. nadal układać się będzie jak dotychczas. Chcieliby, aby zwiększyć częstotliwość spotkań z psychologiem organizowane dla rodziców oraz wprowadzić terapię rodzin.

    Poradnia podejmuje działania innowacyjne – wprowadzone zostały autorskie programy .

W Poradni systematycznie prowadzone jest rozpoznawanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego – analiza i monitoring oferty Poradni, zbieranie informacji od klientów, zwłaszcza od rodziców i nauczycieli. Na tej podstawie podejmowane są inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju: warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, konferencje itp.
 

    Oferta Poradni zawiera działania skierowane do wszystkich grup odbiorców tzn. dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Oferta jest cały czas aktualizowana i poszerzana w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez placówki, w trakcie grup wsparcia i konsultacji indywidualnych.
    Pracownicy Poradni sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, co przekłada się na wzbogacenie oferty. Zmieniające się w sposób ciągły przepisy oświatowe również wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników.
    Współpraca z rodzicami odbywa się w ramach: indywidualnych konsultacji, rozmów, uczestnictwa w wybranych zajęciach prowadzonych dla dzieci np.: terapii logopedycznej oraz diagnozy dzieci i młodzieży związanej z różnymi trudnościami i problemami. Ponadto rodzice biorą udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach organizowanych przez Poradnię.
    Z działań nie związanych z diagnozą bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia warsztatowe dla uczniów. Nauczyciele najchętniej korzystają z możliwości udziału w szkoleniach rad pedagogicznych dotyczących organizowania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Zgodnie z potrzebami placówek realizujemy również dodatkowe zadania, m.in.: prelekcje dla rodziców. Tematyka prelekcji dotyczy najczęściej problemów wychowawczych, zmian rozwojowych związanych z różnymi okresami życia dziecka, motywowania dzieci i młodzieży do nauki szkolnej oraz całego obszaru profilaktyki uzależnień.

Oferta Poradni pozwala na realizację zadań statutowych i jest jednocześnie dostosowana do potrzeb środowiska. Realizujemy wszystkie zadania zawarte w ofercie, jak również dodatkowe zadania zgłaszane ze szkół i przedszkoli.
Mocne strony:
- dobre relacje z placowkami oświatowymi i instytucjami działającym na rzecz dziecka i rodziny;
- bogat oferta, która podlega analizie i modyfikacji;
- wysoko wykwalifikowana i kreatywna kadra.
Słabe strony:
- mało liczna kadra;
- duże zapotrzebowanie na usługi Poradni;
- baza lokalowa;
- brak wystarczajacych funduszy na organizację pracy Poradni.
 
Wnioski
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu prowadzi rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
 
Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zwoleniu zna najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego, jest z nimi na bieżąco zapoznawana poprzez zgłoszenia poszczególnych ich
przedstawicieli – dzieci/młodzież, rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych. Odpowiada na nie w sposób sprawny, skuteczny, elastyczny, innowacyjny, dopasowany do potrzeb wnioskodawców i osób współpracujących, czego odzwierciedleniem są pozytywne oceny działalności placówki i deklarowana chęć kontynuacji współpracy.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zwoleniu w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z partnerami: instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku lokalnym. Pewne działania podejmowane przez placówkę z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym powtarzają się cyklicznie: zajęcia profilaktyczno – psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspieranie dziecka i rodziny, współorganizowanie
uroczystości/imprez z innymi podmiotami, mające na celu dobro odbiorców przedsięwzięć.


Zatem uwzględniane są kryteria adekwatności, systematyczności i efektywności podejmowanych działań do potrzeb środowiska lokalnego we współpracy z innymi instytucjami.
 
Analiza danych z ankiet przeznaczonych dla Nauczycieli i Pedagogów korzystajacych z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
 
Analiza ankiet  ma na celu poznanie opinii Nauczycieli i Pedagogów korzystajacych z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu na temat współpracy ze środowiskiem lokalnym, aby wnioski posłużyly do dalszego udoskonalania prcy oraz miały aspekt rozwojowy.
 
Analizie poddanych zostało 11 ankiet.
Szczegółowa analiza odpowiedzi udzielanych przez respondentów na poszczególne pytania przedstawia się następująco:
 
Pytanie 1. Od kiedy podejmuje Pan/Pani bezpośrednią współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną?
Ankietowani w większości podejmują współpracę z Poradnią od wielu lat natomiast 27% wspólpracuje z Placówką od roku.
 
Pytanie 2. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu?
            Ankietowani w większości oceniają, iż wpólpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu przebiega zdecydowanie pozytywnie tylko 27% określa współpracę jako „raczej pozytywnie”.
 
Pytanie 3. Co zachęciło Pana/Panią do podjęcia współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu? (np. opinie innych klientów o placówce, opinie nauczycieli, pedagoga szkolnego, wcześniejsze doświadczenia związane z Poradnią itp.).
            W odpowiedziach ankietowni podają: opinia innych nauczcyieli, wcześniejsze doświadczenia związane z Poradnią (terapia), trudności wychowawcze i dydaktyczne, opinie innych klientów o placówce, problemy zwiazane z uczniami, opinie pedagoga szkolnego.
 
Pytanie 4. Z jakich form współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną korzystał/a Pan/Pani?
            100% ankietowanych podaje iż korzystała ze szkoleń, warsztatów, i konferencji pozostałe 27% to udział w Sieciach Współpracy, indywidualne konsultacje, badania przesiewowe SRD, prowadzenie zajęć dla uczniów przez psychologa i pedagoga, prelekcje dla rodzicow.
 
Pytanie 5. Czy współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przekłada się na pozytywne zmiany?
            100% ankietowanych wskazuje, iż współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przekłada się na pozytywne zmiany poprzez: zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, uzyskanie konkretnych metod prcy z uczniem, wymianę doświadczeń, pomoc w konkretnym przypadku.
 
Pytanie 6. Czy chciał(a)by Pan/Pani, żeby w ofercie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pojawiły się nowe formy współpracy?
            Ankietowani oczekują, aby współpraca nadal ukladała się jak dotychczas. Chcieliby, aby zwiększyć częstotliwość spotkań z psychologiem organizowane dla rodziców oraz wprowadzić terapię rodzin.
 
Analiza danych z ankiet przeznaczonych dla Rodziców korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
 
Cel badania z zastosowaniem ankiet stanowiło poznanie opinii Rodziców korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu odnośnie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Analiza zgromadzonego materiału będzie istotne w dalszym wdrażaniu wniosków do monitorowania i udoskonalania pracy oraz stanowi aspekt rozwojowy.
 
Analizie poddanych zostało 10 ankiet.
Szczegółowa analiza odpowiedzi udzielanych przez respondentów na poszczególne pytania przedstawia się następująco:
 
Pytanie 1. Od kiedy podejmuje Pan/Pani bezpośrednią współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną?
Większość ankietowanych podała informację, iż nawiązali kontakt i współpracę z Poradnią rok temu, dwa - trzy lata temu lub dawniej (2011 r.), co stanowi dowód na to, iż Rodzice korzystają z oferty Poradni w zależności od potrzeb, odnawiając kontakt z placówką.
 
Pytanie 2. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu?
            Ankietowani w większości oceniają, iż współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu przebiega zdecydowanie pozytywnie oraz raczej pozytywnie. Nie padły odpowiedzi wskazujące na negatywną ocenę.
 
Pytanie 3. Co zachęciło Pana/Panią do podjęcia współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu? (np. opinie innych klientów o placówce, opinie nauczycieli, pedagoga szkolnego, wcześniejsze doświadczenia związane z Poradnią itp.).
            Ankietowani Rodzice w podjęciu współpracy z Poradnią kierowali się głównie opinią nauczycieli pracujących z dzieckiem, opinią pedagoga, opiniami znajomych oraz innych Klientów korzystających z usług Poradni.
 
Pytanie 4. Z jakich form współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną korzystał/a Pan/Pani?
            Ankietowani Rodzice korzystali najczęściej z następujących form współpracy: diagnozy ich dzieci (diagnoza psychologiczna i pedagogiczna), spotkań terapeutycznych (terapia psychologiczna, logopedyczna), konsultacji i rozmów z psychologiem, pedagogiem).
 
Pytanie 5. Czy współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przekłada się na pozytywne zmiany?
            Wszyscy ankietowani wskazali, iż współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przekłada się na pozytywne zmiany. Rodzice dostrzegają pozytywne zmiany w funkcjonowaniu ich dzieci (w zakresie funkcjonowania szkolnego, lepszej kontroli emocji, pozytywnych zmian w zachowaniu, poprawy relacji i komunikacji w środowisku domowym).
 
Pytanie 6. Czy chciał(a)by Pan/Pani, żeby w ofercie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pojawiły się nowe formy współpracy?
            Większość ankietowanych Rodziców oceniła, iż dotychczasowe formy współpracy są wyczerpujące. Zagadnienia interesujące ankietowanych to aspekt związany z mądrym wychowaniem, wyrażaniem uczuć oraz optymalnym radzeniem sobie ze stresem w roli rodzica.
 
 
WNIOSKI
 
Nauczyciele i Pedagodzy korzystajacy z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu podejmują współpracę z Poradnią od wielu lat. W ocenie nauczycieli i pedagogów współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu przebiega pozytywnie. Do współpracy z naszą placówką zachęcani są poprzez: opinię innych nauczycieli, wcześniejsze doświadczenia związane z Poradnią (terapia), trudności wychowawcze i dydaktyczne uczniów, opinie innych klientów o placówce, problemy zwiazane z uczniami, opinie pedagoga szkolnego. Ankietowani uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pozostałe formy współpracy zakreślone przez ankietowanych to prelekcje dla rodziców, udział w Sieciach Współpracy, indyidualne konsultacje, badania przesiewowe SRD. Analiza odpowiedzi ankietowanych wskazuje, iż współpraca ta przeklada się na pozytywne zmiany  poprzez: chociażby zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, uzyskanie konkretnych metod pracy z uczniem, wymianę doświadczeń, pomoc w konkretnym przypadku.
Ankietowani oczekują, iż współpraca z P.P.-P. nadal układać się będzie jak dotychczas. Chcieliby, aby zwiększyć częstotliwość spotkań z psychologiem organizowane dla rodziców oraz wprowadzić terapię rodzin.
Ankietowani Rodzice także zdecydowanie pozytywnie oceniają współpracę z Poradnią. Motywem dla Rodziców do nawiązania współpracy z Poradnią jest pozytywna opinia nauczycieli, znajomych oraz innych Klientów. Korzystają najczęściej z następujących form współpracy: diagnozy ich dzieci (diagnoza psychologiczna i pedagogiczna), spotkania terapeutyczne (terapia psychologiczna, logopedyczna), konsultacje i rozmowy z psychologiem, pedagogiem. Rodzice dostrzegają pozytywne zmiany w funkcjonowaniu ich dzieci (w zakresie funkcjonowania szkolnego, lepszej kontroli emocji, pozytywnych zmian w zachowaniu, poprawy relacji i komunikacji w środowisku domowym).
Poradnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów, mając w ofercie szereg szkoleń, warsztatów i rekomendowanych programów profilaktycznych, dzięki czemu współpraca Klientów z placówką jest regularna i satysfakcjonująca.
 
Analizy ankiet dokonała Edyta Karbowińska-pedagog, Olga Jakubowska-psycholog.


WNIOSKI Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 

Analiza informacji uzyskanych z trzech źródeł: od Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, pracowników merytorycznych placówki oraz osób korzystających z oferty Poradni, wskazują na wysoki poziom realizacji wymagania 3 „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”: poziom B.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu monitoruje potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Poradnia systematycznie zbiera informacje na temat potrzeb klientów korzystających
z oferty poradni, poprzez indywidualne rozmowy z przedstawicielami szkół i placówek współpracujących oraz rodziców zgłaszających się do placówki, a także analizując wnikliwie zainteresowanie poszczególnymi tematami oferowanych zajęć. Informacje uzyskane
w wyniku takich analiz pozwalają na dopasowanie oferty do bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

Poradnia zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki

Poradnia stara się zaspokajać wszystkie potrzeby środowiska, w tym diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, terapię, doradztwo, działania interwencyjne, prowadzenie grup wsparcia, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje.

Oferta Poradni jest systematycznie wzbogacana

Oferta informacyjno-szkoleniowa jest systematycznie poszerzana zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, a pracownicy poradni nabywają ku temu niezbędne przeszkolenie, podnosząc swoje kwalifikacje. Informacje uzyskane w wyniku ewaluacji wewnętrznej wskazują na rosnące zainteresowanie działalnością poradni w środowisku lokalnym oraz rosnącą świadomość roli współpracy z PPP w ramach kształtowania odpowiednich postaw wśród społeczeństwa.

Słabością naszej pracy jest nieproporcjonalnie duże zainteresowanie ofertą
w porównaniu do możliwości kadrowych placówki. Klienci oczekują skrócenia terminów oczekiwania na wsparcie ze strony Poradni oraz większej dostępności zajęć terapeutycznych
i systematycznego poszerzenia ich oferty.

 

REKOMENDACJE

 

 1. Dalsze monitorowanie potrzeb klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Zwoleniu i uwzględnianie ich w ewaluacji oferty placówki.

 2. Kontynuowanie systematycznego (corocznego) wzbogacania oferty poradni.

 3. Rozwijanie różnorodnego wsparcia udzielanego przez placówkę poprzez dalsze podnoszenie kwalifikacji pracowników merytorycznych Poradni.


Raport opracowała: Aleksandra Szymańska - psycholog 08. 2016.

WNIOSKI Z EWALUACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla obszaru: „Promowana jest wartość edukacji”
Poradnia prowadzi różnorodne działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Swoją ofertę edukacyjną, zbudowaną w oparciu o zdiagnozowane potrzeby, adresuje do dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz organizacji i instytucji działających w lokalnym środowisku, dostosowując ją i modyfikując adekwatnie do potrzeb. Podejmując przedsięwzięcia wspomagające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, oferując rodzicom i nauczycielom konkretną i profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu zgłoszonych problemów oraz wsparcie w trudnych sytuacjach placówka promuje wartość edukacji.
Poniższe argumenty wskazują na wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę.
Obszar badania: W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez
całe życie.
W poradni prowadzone są przedsięwzięcia adekwatne do procesu uczenia się przez całe życie.
Pracownicy merytoryczni w ankiecie wymienili prowadzone w placówce działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Ponadto pracownicy i klienci wskazali działania placówki, które kształtują pozytywny klimat do rozwoju wśród odbiorców usług edukacyjnych:
 • - dostosowanie godzin pracy do potrzeb klientów,
 • - zaangażowanie pracowników, tworzenie właściwych relacji i współpraca miedzy nimi,
 • - tworzenie przyjaznej atmosfery w placówce,
 • - pozyskiwanie nowych narzędzi i pomocy terapeutycznych,
 • - dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości klientów,
 • - współpraca z partnerami,
 • - atrakcyjność zajęć,
 • - ustawiczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników merytorycznych.
Oprócz tego klienci i pracownicy uważają, że panująca w poradni atmosfera sprzyja wzajemnej współpracy
Treść pytania: Jakie działania kształtujące kompetencje uczenia się przez całe życie prowadzi placówka?
Treść odpowiedzi:
 • - warsztaty dla rodziców i nauczycieli „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dzieci młodszych,
 • - Szkoła dla Rodziców Nastolatków, 
 • - Golden Five,
 • - Bez Klapsa,
 • - wykorzystywanie podczas terapii programów multimedialnych m.in.programów kształtujących umiejętności posługiwania się technikami 
 • - udostępnianie materiałów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli zawierające wskazówki do pracy samokształceniowej np. Ortograffiti - program edukacyjno-terapeutyczny do pracy z dzieckiem domu, rozwijania umiejętności poznawczych oraz wyrównywania deficytów, umożliwiające dzieciom realizację potrzeb poznawczych,
  rozwoju zainteresowań, w tym także tych, które będą przydatne w wyborze dalszej drogi kształcenia
 • - konsultacje indywidualne dla rodziców prowadzone w poradni stwarzające rodzicom możliwość nabywania umiejętności pracy z dzieckiem w domu, poznawania technik skutecznego uczenia się i wspierania rozwoju dziecka,
 • - rozmowy i konsultacje z pracownikami poradni uświadamiające rodzicom przyczyny trudności dydaktycznych i wychowawczych, pokazujące sposoby ich przezwyciężania, są wsparciem w budowaniu pozytywnych relacji z dziećmi, dostarczające informacji o
  instytucjach i wyspecjalizowanych ośrodkach, w których można poszerzyć swoją wiedzę i uzyskać specjalistyczną pomoc (np. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu - SODiR),
 • - konsultacje dla rodziców i nauczycieli prowadzone w poradni pozwalające lepiej rozumieć problemy z jakimi boryka się dziecko, dostarczające wiedzy ułatwiającej,
  komunikację i przyczyniającej się do osobistych poszukiwań sposobów pomocy własnym dzieciom
 • - konferencje, spotkania tematyczne np. spotkanie z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dziecka w Starostwie Powiatowym ,
 • - polecanie fachowej literatury zgromadzonej w Poradni oraz dostepnej w Bibliotece
  Pedagogicznej w Zwoleniu,
 • - szkolenia rad pedagogicznych w przedszkolach i szkołach,
 • - doskonalenie kompetencji uczenia sie pracowników poradni w ramach WDN,
 • - wykorzystywanie informacji ze strony internetowej ORE,
 • - poszerzanie i aktualizacja własnej wiedzy, wymiana doświadczeń w Zespołach problemowych
W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane
do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych
osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
W celu promocji wartości edukacji poradnia prowadzi różnorodne działania skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki oraz pracowników instytucji współpracujących w celu propagowania usług edukacyjnych. Dyrektor i pracownicy merytoryczni wymienili różnorodne propozycje (skierowane do wymienionych wyżej klientów), które służą zaspokojeniu potrzeb środowiska oraz realizacji celów statutowych poradni
Treść pytania: Proszę wymienić działania, jakie prowadzi placówka w celu promocji wartości edukacji. Kto był ich odbiorcą?
Treść odpowiedzi - cytaty
 • - opracowywanie oferty poradni zamieszczanej na tablicy informacyjnej w poradni,
  stronie internetowej, rozdawanej klientom indywidualnym podczas rozmów, konsultacji, badań i terapii, przekazywanej w postaci ulotek i ustnie pracownikom instytucji współpracujących w celu propagowania działań edukacyjnych oraz przesyłanej mailowo,
 • - wygłaszanie prelekcji dla rodziców na zebraniach i wywiadówkach,
 • - założenia programu profilaktycznego „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Jak porozumiewać się z nastolatkiem?”, „Jak motywować nastolatka do nauki”,
 • - „Współpraca rodziców, szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej”,
 • - organizowanie na początku roku szkolnego spotkań z pedagogami szkolnymi,
 • - przedstawianie oferty poradni w zakresie pomocy bezpośredniej dzieciom i młodzieży (m.in. Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego),
 • - współpraca poradni psychologiczno – pedagogicznej z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi w świetle nowych przepisów,
 • - prowadzenie warsztatów i konsultacji dla rodziców i nauczycieli podnoszących kompetencje wychowawcze na różnych etapach rozwoju dziecka, pełniejsze rozumienie potrzeb dzieci i praw rozwojowych: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” - dla dzieci młodszych, „Bez klapsa”, „Szkoła dla Rodziców Nastolatków”, „Golden Five”,
 • - organizowanie konferencji tematycznych dla przedstawicieli władz, rodziców, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
 • - polecanie klientom literatury fachowej zgromadzonej w poradni oraz dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Zwoleniu,
 • - prowadzenie w szkołach przez specjalistów Poradni zajęć dla dzieci i młodzieży celem promocji zdrowego trybu życia oraz bezpieczeństwa („Nie przegraj”, „Akademia ochrony przed przemocą”, „Nie daj się...”, „Jak uczyć się efektywnie?”),
 • - motywowania do samorozwoju w trakcie spotkań indywidualnych, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poradnictwo zawodowe,
 • - motywowanie do podejmowania aktywności w celu ukończenia szkoły, wsparcie w procesie zmiany szkoły poprzez pokazywanie innych możliwości kontynuowania nauki (adekwatnie do własnych możliwości i zainteresowań),
 • - prowadzenie szkoleń i zajęć warsztatowych dla rad pedagogicznych „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów”, „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia”, „Specyficzne trudności w uczeniu się – symptomy i diagnoza, „Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji”, „Interpretacja zaleceń postdiagnostycznych z opinii i orzeczeń, „Budowanie strategii dla ucznia z zaburzonym zachowaniem w środowisku szkolnym i domowym”,
 • - stałe podnoszenie kompetencji przez pracowników poradni doskonalenie zawodowe: studia, kursy, szkolenia, konferencje,
 • - własne publikacje lokalna i fachowa prasa: Głos Zwolenski, Głos Ziemi Zwolenskiej, portal www.zwolen24.pl, czasopismo internetowe ORE „Trendy”,
Obszar badania: Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
Podejmowane przez Poradnie działania skutecznie promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
Proponowane przez placówkę przedsięwzięcia skierowane są do zróżnicowanej grupy odbiorców i dostosowane do ich potrzeb. Dyrektor i pracownicy merytoryczni uznali, że organizowane warsztaty, konferencje, zajęcia terapeutyczne i konsultacje indywidualne promują wartość edukacji w społeczności lokalnej, wpływając pozytywnie na jej rozwój. Zdaniem dyrektora klienci placówki odnoszą korzyści z udziału w proponowanych działaniach (otrzymują diagnozę ze wskazówkami do pracy w szkole i w domu, a także wsparcie i pomoc). Pracownicy szybko reagują w nagłych sytuacjach kryzysowych, wydają opinie i orzeczenia, rozwiązują problemy na terenie placówki oraz w środowisku domowym, poszerzają kompetencje zawodowe nauczycieli, którzy wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z dziećmi podczas indywidualizacji i dostosowania wymagań oraz realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni, prowadza edukację rodziców (m.in. Szkoła dla Rodziców, Bez Klapsa) dbają o poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w stosunku do dziecka krzywdzonego i jego rodziny.
Raport opracowała Joanna Zubrzycka
 •  

RAPORT Z CAŁOŚCIOWEJ EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 (06.10.2014-20.11.2014) przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji: M. Ośko i M. Brola (fragmenty)

Poziom spełniania wymagań państwa
 

Placówka realizuje koncepcję pracy B
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcja pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i organizacjom korzystającym z oferty placówki.  
 
٧
Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana, i w razie potrzeb modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
٧
 
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki B
Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, a w realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
  ٧
Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat podejmowanych przez placówkę działań. ٧
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. ٧
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez placówkę działań.  
٧
 
Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki B
Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej korzystających. ٧
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w dostępie do oferty placówki. W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne. ٧
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest odpowiednie do ich potrzeb. ٧
Doskonali się ofertę placówki uwzględniając indywidualne potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pozyskane od nich opinie dotyczące pracy placówki. Placówka zachęca osoby, instytucje i organizacje korzystające z oferty placówki do własnego rozwoju.  
٧
 
Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki B
Pracownicy placówki współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, a także modyfikowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. ٧
Nauczyciele – konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. ٧
Nauczyciele – konsultanci i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. ٧
 
Promowana jest wartość edukacji B
W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. ٧
W placówce prowadzi się działania promujące wartość edukacji skierowane do osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz pracowników i innych osób realizujących zadania placówki. Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.  
٧
Realizowane przez placówkę działania wzmacniają odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.  
Działania realizowane przez placówkę promują wartość edukacji i wpływają na rozwój lokalnej społeczności. ٧
 
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju B
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.  
 
٧
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.  
٧
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. ٧
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki. ٧
 
Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych B
W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki, planuje się i podejmuje działania.  
٧
Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. ٧
Placówka doskonali własną pracę uwzględniając systematycznie pozyskiwane informacje na temat rozwoju osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki.  
٧
 
Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi B
Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań statutowych placówki. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z pracownikami i innymi osobami realizującymi zadania placówki.  
٧
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi placówki. Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy pracowników i innych osób realizujących zadania placówki oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki jej realizacji.  
 
٧
Zarządzanie placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji wewnętrznej.  
٧
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi pracowników i innych osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania decyzji dotyczących placówki. ٧
 
 
Wnioski
 
1. W poradni prowadzone są różnorodne działania promujące wartość edukacji skierowane do szerokiego grona odbiorców usług edukacyjnych, poszukujących pomocy w rozwiązywaniu problemów.
2. Współpraca poradni z wieloma instytucjami i podmiotami funkcjonującymi w środowisku w zakresie działań związanych ze zidentyfikowanymi potrzebami tego środowiska, pozwala na wykorzystanie jego zasobów oraz wpływa na zwiększenie efektywności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.
3. Poradnia jest postrzegana jako instytucja profesjonalnie i efektywnie wspomagająca rodzinę i szkołę w realizacji funkcji wychowawczych, a pracownicy merytoryczni cenieni za wysokie kompetencje, otwartość i dostępność w sytuacjach kryzysowych.
4. Koncepcja pracy poradni jest znana pracownikom, klientom oraz partnerom. Podejmowane na jej podstawie działania są modyfikowane. Wprowadzane zmiany uwzględniają potrzeby odbiorców i są ukierunkowane na poprawę jakości świadczonych usług.
5. Praca zespołowa pracowników merytorycznych oraz ich szeroka, powszechna współpraca na różnych poziomach realizowanych zadań, są przejawem wysokiego stopnia wzajemnego wspierania się i doskonalenia własnej pracy oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.
6. Oferta poradni jest sukcesywnie wzbogacana.
7. Sprawowany w różnych formach nadzór pedagogiczny służy rozwojowi placówki.
 

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
w roku szkolnym 2013/2014

 

Wymaganie: 4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i nnych osób realizujacych zadania placówki

Z przeprowadzonego badania wynika, iż procesy edukacyjne zachodzące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu stanowią efekt zarówno pracy indywidualnej każdego z pracowników, a także są wynikiem ich współdziałania. Pracownicy podejmują szereg różnorodnych działań, współpracując ze sobą. Uwzględniają jednocześnie wzajemne potrzeby, dbając o jakość komunikacji w zespole.
Procesy edukacyjne w Poradni poddaje się monitoringowi, natomiast wnioski  z monitoringu wykorzystywane są sukcesywnie w celu optymalizacji funkcjonowania placówki, zgodnie z potrzebami klientów.

Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy merytoryczni w ankietach podali, iż procesy edukacyjne planowane są indywidualnie i zespołowo.
Każdy pracownik indywidualnie z uwzględnieniem swoich kwalifikacji opracowuje Plany Pracy na każdy rok szkolny, w którym planuje: diagnozy, terapie, prelekcje oraz warsztaty. Ponadto respondenci podkreślili systematyczne prowadzenie ewaluacji własnej pracy i podejmowanych działań. Do indywidualnych zadań podano planowanie doskonalenia zawodowego oraz studiowanie literatury fachowej. 
Dyrektor i nauczyciele w ankietach podali, w jaki sposób zorganizowana jest ich współpraca. Podano przykłady współpracy podczas planowania, organizowania i realizowania procesów edukacyjnych w placówce. Są to:
- Wspólne opracowywanie i modyfikowanie oferty placówki, skierowanej do Klientów Poradni, w oparciu o potrzeby placówek oświatowych z uwzględnieniem charakterystyki środowiska lokalnego. Umieszczanie jej na stronie internetowej Poradni oraz przekazywanie drogą e-mailową do placówek oświatowych. Ponadto prezentowanie jej na spotkaniach z pracownikami oświatowymi podległych placówek (są to spotkania z dyrektorami, pedagogami, logopedami).
- Wszyscy pracownicy są zaangażowani w organizację pracy, rozkład zajęć, ustalanie godzin pracy.
- Wszyscy pracownicy wymienili współpracę w zakresie opracowywania druków wykorzystywanych w codziennej pracy Poradni.
Współpraca zespołowa w realizacji procesów edukacyjnych odbywa się m.in.: w ramach zespołów funkcjonujących na terenie poradni. Jest to:
- Zespół Pedagogiczno-Logopedyczny (poprzez analizowanie nowych narzędzi diagnostycznych, opracowywanie przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka, przygotowanie przykładowych zaleceń postdiagnostycznych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, planowanie i organizacja spotkań, warsztatów, konferencji dla nauczycieli, rodziców i uczniów).
- Zespół Psychologów (poprzez analizowanie nowych narzędzi diagnostycznych, opracowywanie przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka, przygotowanie przykładowych zaleceń posdiagnostycznych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, planowanie i organizacja spotkań, warsztatów, konferencji dla nauczycieli, rodziców i uczniów).
- Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej.
- Zespołu do opracowywania Planu Wykorzystania Wniosków z Nadzoru Pedagogicznego, Kontroli i Pracy Poradni.
- Zespół ds. Promocji Poradni.
- Zespoły Orzekające (poprzez podejmowanie decyzji dotyczących optymalnych warunków ich dalszej edukacji).
Pracownicy merytoryczni poradni planują wspólnie pracę na nowy rok szkolny, przygotowując ofertę placówki, terapii, prelekcji, warsztatów, szkoleń, którą następnie umieszczają na stronie internetowej Poradni oraz przekazują drogą e-mailową do placówek oświatowych.

Procesy edukacyjne przebiegające w Poradni są monitorowane. Zdaniem dyrektora i wszystkich pracowników w placówce monitoruje się procesy edukacyjne. Ankietowani wskazali, iż na podstawie wyników monitorowania procesów edukacyjnych podjęto decyzje dotyczące:

- Poszerzenia oferty placówki o nowe warsztaty i zajęcia zgodnie z oczekiwaniami Klientów poradni (wymieniono warsztaty dla rodziców dzieci młodszych oraz nastolatków, terapię SI),

- Przeszkolenia pracowników zgodnie z potrzebami Klientów („Bez klapsa”, „Szkoła dla rodziców...”, SI),

- Dostosowanie czasu pracy pracowników poradni do potrzeb klientów (tj.; godziny terapii dla dzieci, godziny warsztatowe dla rodziców, nauczycieli, uczniów). Podczas planowania godzin pracy uwzględniają dogodność dostępu do konkretnych zajęć dzieciom i kontakt z rodzicami (czas pracy dostosowany do potrzeb klientów).

- Modyfikowanie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w Poradni. Pracownicy podali następujące przykłady:

Procedury zgłaszania dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

Procedury udziału w zajęciach terapii pedagogicznej, logopedycznej na 2013/2014r.,

Procedury wydawania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Poradni,

Procedury wydawania orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

Procedura wydawania opinii/informacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu,

Procedury przeprowadzenia badań diagnostycznych ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w kierunku występowania specyficznych trudności w uczeniu się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu,

- Opracowanie druków umów partnerskich.


Ponadto na potrzeby zespołu orzekającego uaktualniono wzory zaświadczeń lekarskich dla uczniów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie orzekające. Są to następujące druki:

 • zaświadczenie lekarskie na indywidualne nauczanie,

 • zaświadczenie lekarskie do indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • wniosek o przeprowadzenie badania/konsultacji oraz o wydanie opinii/informacji,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 • wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie terapii,

 • wniosek o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego i wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się u ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej,

 • opinia o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu,

 • zakup nowych narzędzi diagnostycznych oraz pomocy terapeutycznych.

Zmiany w przebiegu procesów edukacyjnych są wynikiem wspólnych ustaleń między nauczycielami.
Zdaniem wszystkich ankietowanych pracowników merytorycznych, iż wspólne działania poddawane są ewaluacji a wnioski z ewaluacji wspólnych działań wykorzystane są do doskonalenia procesów edukacyjnych w placówce. Pracownicy mają poczucie wspólnego kierunku prowadzonych działań.
Dyrektor i wszyscy pracownicy wskazują, iż jakość komunikacji między współpracownikami jest bardzo dobra. Ponadto wysoko oceniono zaangażowanie innych we współpracę oraz wysoki poziom zadowolenia ze współpracy. Podkreślono wysoki stopień skuteczności wspólnych działań w placówce.
Nisko natomiast oceniono uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalących metody współpracy.
Także pracownicy administracji i obsługi dostrzegają skuteczny przepływ informacji, który pozytywnie wpływa i odzwierciedla się na efektywność współpracy oraz zadowolenie wszystkich pracowników pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
Powyższe dane wskazują na wysoki stopień spełniania wymagania na poziomie B.
 
Wnioski z ewaluacji:

 • Procesy edukacyjne zachodzące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu stanowią efekt zarówno pracy indywidualnej każdego z pracowników, a także są wynikiem ich współdziałania.

 • Procesy edukacyjne w Poradni poddaje się monitoringowi, natomiast wnioski  z monitoringu wykorzystywane są sukcesywnie w celu optymalizacji funkcjonowania placówki, zgodnie z potrzebami klientów.

 • Procesy edukacyjne zachodzące w Poradni są planowane i służą rozwojowi osób, instytucji korzystających z oferty placówki.

 
Załączniki:
- narzędzia: wzory druków ankiet, wywiadu dla dyrektora;
- analiza jakościowa i ilościowa: wyników ankiet dla pracowników, nauczycieli, wywiadu dla dyrektora, arkusze analizy dokumentacji.
 
 
Raport przygotowała 29.08.2014r.
Edyta Karbowińska - pedagog

Skład zespołu przeprowadzającego ewaluację:
Edyta Karbowińska – pedagog / przewodnicząca
Magdalena Michałowska-Kmiecik - psycholog
Olga Jakubowska - psycholog

                                                                         

 

                                                  
         

     
        

 
 
 
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
w roku szkolnym 2012/2013 
Obszar 3:
Funkcjonowanie placówki w srodowisku lokalnym
 
Wymaganie 3.1:
Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
 
Zespół ewaluacyjny: 
Izabela Młyńska
Olga Jakubowska-Pyrka
Joanna Zubrzycka

 
Przebieg ewaluacji:

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w placówce przez powołany przez Dyrektora Ewę Kraczkowską na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 03.09.2012r. Zespół do spraw ewaluacji w następującym składzie: Izabela Młyńska, Olga Jakubowska - Pyrka, Joanna Zubrzycka.

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczy obszaru: Funkcjonowanie placówki w srodowisku lokalnym. Badania niezbędne do przeprowadzenia analizy “czy wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju” zrealizowano w okresie od stycznia 2012r. do kwietnia 2013r.

Celem ewaluacji było zbieranie i analizowanie informacji o funkcjonowaniu placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży, nauczycielami i placówkami oraz ustalenie poziomu spełniania przez placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 

W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, przy wykorzystaniu różnych metod badawczych:
- wywiadu z dyrektorem;
- ankiet dla pracowników Poradni;
- ankiet dla  nauczycieli szkół z terenu powiatu zwoleńskiego;
- ankiet dla rodziców dzieci I młodzieży korzystających z usług poradni,
- analiza dokumentacji


Opis metodologii:

Badaniem objęto 25 klientów dorosłych - nauczycieli, 12 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, 5 pracowników merytorycznych, wywiad z dyrektorem, przeprowadzono analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.
 
 
Raport:

Realizując swoje zadania, poradnia współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi działającymi w środowisku, co korzystnie wpływa na jakość jej funkcjonowania. W szczególności prowadzi ukierunkowaną współpracę z rodzicami w celu skutecznego diagnozowania potrzeb i rozwijania możliwości i mocnych stron dzieci, co potwierdzają rodzice w ankietach. Działanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zostało ocenione pozytywnie przez rodziców uczniów korzystających z pomocy placówki. Udzielana pomoc jest zgodna z oczekiwaniami klientów i w pełni wystarczająca w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Placówka realizuje potrzeby swoich klientów, dbając jednocześnie o jakość świadczonych usług. Zasady wzajemnej współpracy są akceptowane przez klientów, co daje przejrzystość w jakości komunikacji na linii placówka-klienci. Godziny pracy Poradni są dogodne dla zgłaszających się klientów. Wyposażenie placówki powinno być jednak przeanalizowane pod kątem możliwości poszerzenia kwestii doposażenia.

Współpraca z rodzicami jest też realizowana poprzez (na podstawie analizy dokumentacji):
• pozyskiwanie od rodziców informacji o dziecku, pomocnych w diagnozie;
• organizowanie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców (rodzice m.in. nabywają umiejętności komunikowania się z dziećmi, wyrażania uczuć, stawiania granic);
• umożliwienie rodzicom uczestnictwa w niektórych zajęciach (np. pedagogicznych, logopedycznych), aby wzmacniać efekty terapeutyczne poprzez ćwiczenia w domu;
• przygotowywanie dla rodziców materiałów do ćwiczeń w domu w celu wzmocnienia procesów wyrównywania szans edukacyjnych;
• prowadzenie zebrań z rodzicami, pogadanek, wykładów;
• indywidualne omawianie wyników badań, przedstawianiu rodzicom adekwatnych do problemu form pomocy i wsparcia;
• wywiadach ukierunkowanych na zainteresowania dziecka;
• obserwacji interakcji między dzieckiem i rodzicami i przekazywanie informacji zwrotnych;
• wzmacnianie roli rodziców;
• kierowanie ich do innych specjalistów.
Natomiast w ramach rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów współpraca z rodzicami polega na: przekazywaniu informacji postdiagnostycznych, ustalaniu sposobów wsparcia i pomocy dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka, zachęcaniu rodziców do udziału w terapii, organizowaniu zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, przekazywaniu rodzicom gotowych zestawów ćwiczeń do wykonywania w domu i wzmacnianiu ich w wypełnianiu roli wychowawczej.

Dyrektor oraz pracownicy wymienili osoby i organizacje, z którymi współpracują. Pracownicy dydaktyczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu podejmowali i podejmują bezpośrednią współpracę z następującymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym (w świetle danych z ankiet): przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, Sąd Rejonowy, PCPR, MOPS, GOPS, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Policja. W ocenie współpracy z lokalnymi placówkami oświatowymi pracownicy głównie podawali odpowiedzi: „raczej pozytywnie” i „trudno powiedzieć”.

Pracownicy Poradni spotykają się najczęściej z pozytywnymi informacjami zwrotnymi na temat pracy i pracowników Poradni, aczkolwiek opinie te nie dotyczą wszystkich.
Z opinii pozytywnych wyłania się obraz oceny pracy pracowników Poradni jako osób kompetentnych, służących pomocą, ale także obciążonych obowiązkami i nie zawsze dostępnych w oczekiwanym zakresie.

Korzyści wynikające ze współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (dostrzegane przez pracowników Poradni) mają aspekt rozwojowy (rozwój pracowników Poradni i samej placówki, zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, wzrost dostępności pomocy dla klientów placówki, możliwość lepszej organizacji pomocy uczniom korzystającym z pomocy Poradni i inne).
Dyrektor określił też korzyści płynące z tej współpracy:
• możliwa jest kompleksowa pomoc dziecku i rodzinie;
• prowadzone jest doskonalenie umiejętności pracowników, poprzez wspólne szkolenia i wymianę doświadczeń;
• zwiększono skuteczność działań promocyjnych;
• wzbogacane jest wyposażenie poradni (zasoby pomocy edukacyjnych);
• możliwe jest korzystanie z zasobów środowiska np. przy organizacji konferencji, szkoleń. Współpraca poradni z podmiotami działającymi w środowisku wpływa korzystnie na działalność placówki.
 
W ocenie pracowników Poradni wpływ na zakres współpracy ze środowiskiem lokalnym może następować poprzez: inicjowanie działań podtrzymujących współpracę, zacieśnianie współpracy z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami uczniów, wzbogacanie oferty placówki o nowe formy pomocy, pozyskiwanie funduszy na szkolenia, organizację szkoleń i warsztatów, podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia własnych kwalifikacji.
Analiza treści odpowiedzi ankietowanych pracowników Poradni generuje wnioski, iż zmianami na rzecz zwiększenia poczucia satysfakcji ze współpracy ze środowiskiem lokalnymi mogą być: pozyskiwanie funduszy i specjalistów, instytucji do współpracy przy organizowaniu szkoleń i warsztatów, zwiększenie ilości form warsztatowych, nowych form pomocy (np. terapia rodzinna), poprawa komunikacji z obecnymi partnerami placówki oraz wzrost otwartości na potencjalnych partnerów placówki, a także przejrzyste określenie zasad współpracy.

Na terenie poradni widoczne są dowody współpracy poradni z podmiotami działającymi w środowisku, np. w postaci plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących różnych form pomocy świadczonych przez te instytucje np. na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Polskie Towarzystwo Dysleksji.

W świetle zgromadzonych informacji z ankiet z nauczycielami można wnioskować, iż oferowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu formy współpracy skierowane do nauczycieli z lokalnych szkół cieszą się wysokim zainteresowaniem, a tym samym wniosek o pozytywnym wykorzystywaniu zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju staje się zasadny. Nauczyciele odpowiedzieli, że współpraca ta polega głównie na: rozpoznawaniu potrzeb środowiska, prowadzeniu diagnozy i terapii, świadczeniu usług na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców, organizowaniu wspólnych szkoleń, konferencji, konkursów, opracowywaniu programów, działań profilaktycznych, przygotowywaniu forum, wzajemnym promowaniu placówek.

Można wnosić, iż pomimo wysokiego wskaźnika wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz własnego rozwoju, nadal istnieje zapotrzebowanie na formy współpracy z Poradnią, mające na celu dalszy wzajemny rozwój.

Większość wyżej wymienionych informacji o współpracy znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentacji placówki, m.in. w planach pracy, dziennikach i indywidualnych sprawozdaniach pracowników oraz stronach Poradni i Starostwa Powiatowego, a także lokalnej prasie. Istnieją też zapisy świadczące o aktywnym uczestnictwie specjalistów w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej np “Noc profilaktyki”, wzmacnianiu efektywności nauczania i wychowania, doradztwie zawodowym oraz o skuteczności podejmowanych interwencji kryzysowych.
 
 
 
Wnioski

Placówka identyfikuje potrzeby i możliwości środowiska.
Poradnia zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska przede wszystkim poprzez indywidualne rozmowy z dyrektorami, pedagogami i nauczycielami ze szkół, przedszkoli i placówek. W opinii pracowników merytorycznych, partnerów i klientów (nauczycieli) poradnia zaspokaja wszystkie potrzeby adekwatnie do posiadanych możliwości.

Placówka korzysta z zasobów środowiskowych.
Prowadzone były działania z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, w tym roku szkolnym tj.:
• współpraca ze starostwem przy organizacji szkoleń dla pracowników poradni i nauczycieli;
• pozyskanie szkoleń dofinansowanych z EFS przy współpracy z poradnią “Scolar”
• współudział w “Nocy profilaktyki”
• udział w pracach zespołów (na wniosek dyrektora szkoły) - wspólne z nauczycielami opracowywanie potrzeb i planów pracy dla indywidualnych uczniów IPET, KIPU.PDW;
• wspólne z nauczycielami prowadzenie zajęć o charakterze profilaktyczno-wychowawczych szkołach;
• podejmowanie różnorodnych działań i inicjatyw na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny;
• współpraca w realizacji zadań nauczycieli i szkoły dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Placówka prowadzi działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego.
Poradnia stara się zaspokoić wszystkie potrzeby. Najczęściej zgłaszane i zaspokajane są potrzeby dotyczące: diagnozowania, opiniowania, orzekania, prowadzenia terapii, w tym terapii logopedycznej oraz poradnictwa zawodowego. Ponadto poradnia odpowiada na potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych dla rodziców, psychoterapii indywidualnej. Są też nowe potrzeby środowiska nauczycieli, które wynikają z wprowadzonych uregulowań prawnych. Poradnia wspiera merytorycznie szkoły w opracowywaniu dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Inne działania poradni, które służą zaspokojeniu potrzeb to: rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna, terapia, terapia z psychologiem, doradztwo zawodowe i edukacyjne, indywidualne porady, badanie przesiewowe słuchu "platformą zmysłów", zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i rodziców, indywidualne spotkania wspierające, badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji na terenie placówek, prelekcje i pogadanki na terenie placówek, poradnictwo wychowawcze, orzecznictwo i wydawanie opinii, zacieśnienie współpracy z przedstawicielami rad pedagogicznych szkół i placówek poprzez uczestnictwo w pracy zespołów, interwencja kryzysowa, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wspomaganie dziecka zdolnego, działania profilaktyczne.
Współpraca ze szkołami i przedszkolami obejmuje realizację zadań związanych z pomocą uczniom, prowadzeniem badań przesiewowych, prowadzeniem zajęć psychoedukacyjnych oraz szkoleń rad pedagogicznych. Z dokumentacji poradni wynika, że w roku szkolnym 2012/2013 pracownicy na zebraniach szkoleniowych rad pedagogicznych prezentowali różnorodne tematy takie jak, np.:
“Budowanie strategii dla ucznia z zaburzeniem zachowania”
“Specyficzne trudności w uczeniu się” – symptomy i diagnoza ”
“Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji”
Podczas spotkań z rodzicami przedstawiane rodzicom tematy to: “Między trudnościami a sukcesem – współpraca szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej”, “Depresja wśród nastolatków”.
Prowadzona jest także edukacja rodziców w zakresie potrzeb dziecka, zapobiegania trudnościom w nauce, profilaktyki uzależnień. Udzielane są indywidualne porady i konsultacje. Zostały przeprowadzone warsztarty psychoedukacyjne” “Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz profilaktyczne zajęcia dla młodzieży “Akademia Ochrony przed Przemocą”
 
Na tablicach informacyjnych w budynku poradni dostępne są artykuły i propozycje dla rodziców.
 
Poradnia korzysta z zasobów środowiskowych.

Dyrektor w wywiadzie wskazuje na działania placówki prowadzone z pomocą podmiotów środowiska lokalnego, do których należą zajęcia z uczniami, szkolenia, spotkania dla rodziców i rad pedagogicznych. Dyrektor wskazuje trzy kluczowe działania placówki są to: szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna, terapia i profilaktyka, wspieranie uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wyborze zawodu.
Poradnia prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska. W rejonie działania poradni znajduje się 7342 dzieci. Zdaniem dyrektora oraz  pracowników udzielających wywiadu oraz z analizy dokumentów wynika, że w szczególności prowadzone są: diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, badania przesiewowe logopedyczne i pedagogiczne, konsultacje, terapie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, szkolenia dla rodziców i nauczycieli. Dyrektor wskazuje na prowadzenie badań przesiewowych Skalą Ryzyka Dysleksji i przesiewowych badań słuchu .
Z dokumentacji wynika, iż poradnia współpracuje także z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich. Pracownicy doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje oraz promują ofertę placówki.
Poradnia zaspokaja potrzeby lokalnego środowiska.


Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania – poziom B.
 
 
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej