13:32 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2177

Kodeks etyki

                                                                                                                                               Załącznik nr 1 do Regulaminu Kontroli Zarządczej
                                                                                                                                                                                                                                w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

 
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
 
ZASADY OGÓLNE

§ 1

 1. Kodeks Etyki Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać Pracownicy Poradni:
 1. w relacjach:
 1. z dziećmi/uczniami,
 2. rodzicami dzieci/uczniów,
 3. przełożonymi,
 4. podwładnymi,
 5. współpracownikami,
 6. klientami;
 1. w stosunku do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
 2. poza wykonywaniem obowiązków służbowych.
 
§ 2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wykonywania przez nich codziennych obowiązków.

§ 3
Ilekroć w Kodeksie Etycznym jest mowa o:
 1. placówce – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu;
 2. pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu;
 3. klientach – należy przez to rozumieć wszystkich klientów, dla których Poradnia świadczy usługi.
 
ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA

§ 4
 1. Pracownicy traktują pracę jako służbę publiczną, mają zawsze na względzie dobro klientów, społeczności lokalnej oraz chronią uzasadnione interesy każdej osoby, a w szczególności:
 1. działają tak, aby ich działania mogły być wzorem praworządności;
 2. pracę wykonują z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;
 3. pamiętają, że swoim postępowaniem dają świadectwo o placówce;
 4. przedkładają dobro publiczne nad interesy własne.
 
 1. Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie, a w szczególności:
 1. pracują sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych zadań;
 2. są twórczy w podejmowaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizują aktywnie;
 3. nie uchylają się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;
 4. wiedzą, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych realizowanych w sposób zdecydowany;
 5. w rozpatrywaniu spraw nie kierują się emocjami, są gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji;
 6. dotrzymują zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania;
 7. racjonalnie gospodarują majątkiem i środkami publicznymi, z dbałością o nie i gotowością do rozliczenia swoich działań w tym zakresie;
 8. są lojalni wobec placówki i swoich zwierzchników, gotowi do wykonywania służbowych poleceń, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;
 9. wykazują powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swojej, Poradni oraz innych urzędów i organów Państwa.
 1. Pracownicy dbają o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
 1. rozwijają wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy;
 2. dążą do pełnej znajomości aktów prawnych;
 3. są gotowi do wykorzystania wiedzy przełożonych, współpracowników i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej – do korzystania z pomocy ekspertów;
 4. zawsze są przygotowani do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
 5. w wykonywaniu wspólnych zadań administracyjnych dbają o ich jakość merytoryczną i o dobre stosunki międzyludzkie;
 6. jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dążą do uzgodnień opartych na rzeczowej argumentacji;
 7. życzliwi ludziom, zapobiegają napięciom w pracy i rozładowują je, przestrzegają zasad poprawnego zachowania;
 8. okazują szacunek innym wysoką kulturą osobistą, również poprzez dbałość stosowny wygląd zewnętrzny.
 1. Pracownicy są bezstronni w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:
 1. nie dopuszczają do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
 2. nie podejmują żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
 3. nie przyjmują zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;
 4. w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności;
 5. od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmują korzyści materialnych ani osobistych;
 6. szanują prawo do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 5
 1. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegać zasad Kodeksu Etyki oraz reagować na jego naruszenie.
 2. Nieprzestrzeganie lub naruszenie obowiązujących zasad i norm etycznych traktowane jest jako działanie na szkodę Poradni.
 3. Pracownicy naruszający postanowienia Kodeksu Etycznego ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną przewidzianą przepisami Regulaminu Pracy.
 4. Każdy pracownik Poradni powinien zapoznać się z treścią Kodeksu Etyki i przyjąć go do stosowania, potwierdzając to stosownym oświadczeniem dołączonym do akt osobowych pracownika.
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej