13:35 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2181

Koncepcja Poradni

KONCEPCJA PRACY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
na lata 2019 – 2022

Koncepcja Pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu wynika ściśle z przepisów prawa oświatowego, a także z wniosków płynących z systematycznie dokonywanej ewaluacji potrzeb naszych klientów.
Wiodącym przesłaniem naszej pracy jest idea integralności, której centrum stanowi dziecko w kontekście całego środowiska, w którym żyje (rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza). Zatem nasze oddziaływania skierowane są do: dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów, innych osób i placówek pracujących na rzecz dzieci.

MISJA

Celem naszych oddziaływań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na każdym etapie jego życia organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Działania w tym zakresie realizujemy poprzez: diagnozę (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, wstępną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej), orzecznictwo, terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną), WWRD, mediacje, poradnictwo, konsultacje, opiniowanie, prowadzenie grup wsparcia, działalność profilaktyczną i informacyjno-szkoleniową oraz interwencję kryzysową.

Poradnia oferuje również szeroki zakres form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, w ramach możliwości Poradni.

Równie ważnym aspektem naszych oddziaływań jest podmiotowość, odnosząca się zarówno do pracowników, jak i klientów naszej Poradni. Oznacza ona możliwość realizowania przez pracowników własnych koncepcji i zamierzeń. Dzieje się to w oparciu o nieustannie wzbogacaną wiedzę, którą wykorzystujemy w celu zaspokajania stale monitorowanych potrzeb klientów. Zasadniczą płaszczyzną spotkań z klientami jest merytoryczny dialog prowadzony w atmosferze otwartości i życzliwości.

Nasze działania charakteryzuje wysoki poziom profesjonalizmu, odpowiedzialności. W poradni dba się również o ochronę przetwarzania danych, z zachowaniem gwarancji należytego bezpieczeństwa i poufności powierzonych informacji.

Poradnia prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami działającymi na rzecz dzieci, rodziny i środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania praktyk studenckich, zapoznających ze specyfiką pracy placówki.

W celu zapoznania z naszą działalnością szerokiego grona potencjalnych klientów oraz pogłębiania ich świadomości i wiedzy dotyczącej możliwości korzystania z oferty Poradni, wychodzimy z nią na zewnątrz poprzez: stronę internetową, organizowanie spotkań z pedagogami i specjalistami szkolnymi, przesyłanie drogą elektroniczną do placówek z prośbą o przekazanie jej radom pedagogicznym, rodzicom, uczniom oraz innym zainteresowanym osobom.
Wszystkie podejmowane działania, w które są zaangażowani pracownicy Poradni, mają na celu podnoszenie jakości pracy placówki.

WIZJA

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i logopedów stawiających sobie wysokie wymagania. Świadczymy pomoc psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.

Poradnia to placówka otwarta na problemy środowiska rodzinnego i szkolnego.
Celem Poradni i najwyżej cenioną przez pracowników wartością jest dobro dziecka i osób korzystających z usług naszej placówki w ścisłym związku z rodzicami i nauczycielami, którzy mają bezpośredni wpływ na dzieci i młodzież oraz są zainteresowani efektami nauczania i wychowania.

Rozpoznajemy przypadki i sytuacje, w których potrzeby dzieci i młodzieży nie są realizowane w sposób optymalny. Wspieramy działania środowiska lokalnego na rzecz dziecka i rodziny.
 
Grono pedagogiczne tworzy kreatywna, otwarta na innowacje, wszechstronnie wykształcona kadra.
 
Badamy oczekiwania naszych klientów i staramy się im sprostać. Swoje działania prowadzimy w placówce, powiększającej swoje zaplecze diagnostyczne, terapeutyczne i lokalowe. Dostosowujemy metody, formy pracy do zmieniających się warunków oraz potrzeb i oczekiwań klientów. Staramy się być bliżej naszych klientów poprzez spotkania w placówkach oświatowych, prowadzenie strony internetowej, organizację konferencji, szkoleń i warsztatów.
 
Bogate doświadczenie, systematyczne doskonalenie wiedzy oraz zastosowanie nowych narzędzi diagnostycznych i multimedialnych, pozwalają na podejmowanie wielu działań z zakresu profilaktyki, diagnozy, terapii problemów dzieci i młodzieży.
 
Planując swoje działania Poradnia współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Podstawą funkcjonowania Poradni jest przekonanie, iż jest ona integralnym elementem środowiska. Prowadzone działania są systematycznie analizowane, weryfikowane oraz wzbogacane stosownie do potrzeb i pojawiających się problemów.
 
Ważne jest pozytywne postrzeganie Poradni w środowisku. Poradnia jest instytucją przyjazną dla klientów i pracowników. Pracownicy Poradni, pracując na rzecz dziecka, jego rodziny i środowiska edukacyjno – wychowawczego działają profesjonalnie, zgodnie z przyjętym Kodeksem Etyki.
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w Poradni, wskazują problemy i omawiają metody oraz formy współpracy. Ważne jest podejmowanie skutecznych działań wzbogacających bazę i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji wytyczonych zadań.
Do priorytetowych zadań Poradni należy:
 • wdrażanie i realizacja w kolejnych latach zadań w kontekście obowiązujących nowych przepisów prawda oświatowego oraz kierunków polityki oświatowej państwa;
 • realizacja potrzeb osób korzystających z Oferty Poradni poprzez udzielanie najwyższej jakości usług;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 •  organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;
 • dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • promowanie placówki w środowisku lokalnym;
 • aktywizowanie pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • dalsza rozbudowa i doskonalenie bazy edukacyjnej Poradni;
 • wprowadzenie działań innowacyjnych;
 • wprowadzanie zmian jakościowych, poprzez podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy;
 • pozyskiwanie dodatkowych funduszy i partnerów do współpracy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Dążymy do:
 • objęcia opieką każdego dziecka niepełnosprawnego od urodzenia do ukończenia edukacji;
 • objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży z problemami w nauce i funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym;
 • skutecznej profilaktyki zagrożeń współczesnego świata;
 • zwiększania efektywności naszych działań poprzez doskonalenie umiejętności w zakresie głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów;
 • osiągania wysokiej jakości stawianych diagnoz oraz zgodnego z wiedzą i doświadczeniem opiniowania oraz orzekania do odpowiednich form kształcenia.
 
Koncepcja Pracy Poradni jest analizowana  i modyfikowana stosownie do potrzeb oraz jest podana do wiadomości nauczycieli, uczniów rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.
 
Zmodyfikowaną Koncepcję pozytywnie zaopiniowano na Radzie Pedagogicznej dnia 11.09.2019 r.
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej