13:10 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2165

Specyficzne trudności w uczeniu się

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018/2019
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
z dnia 21 września 2018 r.
 
Procedura diagnozowania i wydawanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum,  i ponadgimnazjalnych
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 z późn. zm.).
 
 
PROCEDURA BADANIA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 1. Zgłoszenia na diagnozę w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się dokonuje rodzic/prawny opiekun osobiście w sekretariacie Poradni lub telefonicznie.
 2. Formą zgłoszenia jest wypełnienie i złożenie wniosku o przeprowadzenie diagnozy (do pobrania na stronie internetowej Poradni lub w sekretariacie Poradni).    
 3. Przed badaniem lub w trakcie procesu diagnostycznego:
 • należy dostarczyć opinię o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na badanie diagnostyczne w kierunku trudności w czytaniu i/lub pisaniu, właściwą do etapu edukacyjnego (do pobrania  od pedagoga szkolnego lub w sekretariacie Poradni);
 • należy dostarczyć zeszyty i prace ucznia (do wglądu) m.in. z języka polskiego, z języka obcego, matematyki, itp.;
 • wskazane jest przeprowadzenie badania okulistycznego i uzyskanie zaświadczenia o stanie wzroku ucznia;
 • wskazane jest przeprowadzenie badania słuchu i uzyskanie zaświadczenia o stanie słuchu ucznia (możliwość przeprowadzenia badania na terenie Poradni;
 1. Pierwsza diagnoza mająca na celu rozpoznanie u ucznia ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się powinna być przeprowadzona w klasach I  - III (I etap edukacyjny).
 2. Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się wymaga przeprowadzenia w Poradni badania psychologicznego, pedagogicznego i w miarę potrzeb logopedycznego, które mogą obejmować kilka wizyt. 
 • maksymalny czas jednego badania to 4 godziny;
 • przebieg badania: analiza dokumentów dziecka, wywiad z rodzicami, ewentualnie kwestionariusz dla rodziców/opiekunów „Ryzyko dysleksji”, rozmowa z uczniem, diagnoza psychologiczna, diagnoza pedagogiczna, diagnoza logopedyczna – w razie potrzeby, omówienie wyników badań oraz zaleceń postdiagnostycznych przez specjalistów diagnozujących ucznia oraz porady dla rodziców/opiekunów dotyczące ustalenia form pomocy dziecku.
 1. Poradnia może wymagać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, zawierającego informacje niezbędne do wydania opinii np. informacji od neurologa o wykluczeniu organicznego podłoża trudności szkolnych.
 2. W procesie diagnostycznym istotna jest informacja o pracy dziecka nad trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu.
 3. Uczeń, który przed wizytą w Poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców bądź pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w poradni zeszyt ćwiczeń.
 4. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu oraz nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie: 
 • samodzielnej pracy w domu poprzez wykonywanie partii ćwiczeń zadawanych przez pedagoga;
 • dodatkowych zajęć w szkole lub zajęć zorganizowanych na terenie Poradni.
 1.  Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu, poradnia stawia diagnozę i wydaje opinię.
 2. Na podstawie wyników diagnozy Poradnia może stwierdzić specyficzne trudności w uczeniu się lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.
 3. Podczas trwania badań i pracy wyrównawczej rodzic na swój wniosek może uzyskać informację do szkoły o podjętych wobec dziecka działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.
 4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się powinna zostać wystawiona nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej i nie później niż do końca nauki w szkole podstawowej.
 5.  Opinia wydana w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się od momentu jej wydania do ukończenia edukacji szkolnej upoważnia do:
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • dostosowania warunków egzaminów zewnętrznych – zgodnie z zasadami  zawartymi w Komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w przypadku stwierdzenia głębokiej dysleksji rozwojowej.
 1.  Opinia ważna jest na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
 
 
 
Opracowanie:
Izabela Młyńska
Dyrektor PP-P w Zwoleniu
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018/2019
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
z dnia 21 września 2018 r.
 
 

 
 
PROCEDURA BADANIA UCZNIA GIMNAZJUM LUB
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ, KTÓRY PO RAZ PIERWSZY JEST DIAGNOZOWANY W KIERUNKU WYSTĘPOWANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
 1. W szczególnych przypadkach opinia może być wydana po ukończeniu szkoły podstawowej. Dotyczy to uczniów, u których z przyczyn losowych,  niemożliwe było wydanie opinii w terminie ustawowym  lub w przypadku których zachodzą inne uzasadnione, niezależne od ucznia okoliczności, uniemożliwiające  wydanie takiej opinii.
 2. W takiej sytuacji opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w następującym trybie:
 • Nauczyciel bądź specjalista pracujący z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia składa do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem.
 • Dyrektor szkoły zasięga w tej sprawie opinii rady pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz informuje o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.
 • Rodzice z uczniem lub pełnoletni uczeń zgłaszają się do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu przeprowadzenia postępowania diagnostycznego i wydania opinii.
 • Poradnia wyznacza terminy badania psychologicznego, pedagogicznego, w razie potrzeb logopedycznego, informując o tym rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia oraz szkołę.
 • Przebieg postępowania diagnostycznego jest taki sam, jak w przypadku ucznia szkoły podstawowej.
 Opracowanie:
Izabela Młyńska
Dyrektor PP-P w Zwoleniu
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej