03:43 16 September 2019 r., imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Liczba odwiedzin: 1647

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu na rok szkolny 2018/2019

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
 
Zajęcia wzmacniające relacje w grupie rówieśniczej.
 
grupowe
 
 
uczniowie klas I
szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
2.
 
 Jak uczyć się efektywnie?
 
grupowe
 
starsze klasy szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
3.
 
Zrozumieć i pokonać stres przez egzaminem.
 
grupowe
 
uczniowie klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów oraz klas maturalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
4.
 
 Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 
 
grupowe
 
uczniowie kl. VII,VIII, III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
5.
 
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 
grupowe
 
 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
6.
 
Bezpieczeństwo w sieci.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
7.
 
Necio.pl – zabawa w Internet. Zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
 
grupowe
 
uczniowie szkół podstawowych, kl. I
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
8.
 
 
 
 
Trening pewności siebie.
 
 
grupowe
 
 
 
uczniowie szkół podstawowych, doświadczający przemocy rówieśniczej
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
10.
 
„Akademia ochrony przed przemocą”
 - zajęcia profilaktyczne (6 spotkań).
 
grupowe
 
 
 
uczniowie kl. VII,VIII, III gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji – 6 spotkań x 45 min.
 
11.
 
Stop cyberprzemocy.
 
grupowe
 
 
uczniowie kl. VII,VIII, III gimnazjów
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
12.
 
 
„Nie daj się!” – zajęcia profilaktyczne (profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej).  
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji –
2 spotkania x 45 min.
 
13.
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.  
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania Realizacja na terenie PP-P
 14.
 
Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej.  
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
Realizacja na terenie PP-P
 15. Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.  
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P
16. Strach ma wielkie oczy. grupowe po zebraniu grupy
 
Realizacja na terenie PP-P
17. Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci - program rekomendowany. grupowe po zebraniu grupy Realizacja na terenie PP-P
 18.
 
Terapia psychologiczna indywidualna/grupowa dla dzieci i młodzieży. indywidualne/
grupowe
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P
 
19.
 
Terapia pedagogiczna.
 
indywidualne/
grupowe
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
Realizacja na terenie PP-P
 
20.
 
Terapia zaburzeń mowy.
 
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
Realizacja na terenie PP-P
 
21.
 
Logorytmika.
 
 
grupowe
na bieżąco, według zapotrzebowania  
Realizacja na terenie PP-P
 
22.
 
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
           
Realizacja na terenie PP-P
 
 
23.
 
 
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
 
Realizacja na terenie PP-P
 
24.
 
 
 
Badania przesiewowe SRD.
 
indywidualne
kwiecień – maj
oddziały przedszkolne,
 klasy I szkół podstawowych
 
Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
25.
 
 
Przesiewowe badania słuchu.
 
indywidualne
na bieżąco, według zapotrzebowania  
Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
 
 
OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW DLA RODZICÓW NA TERENIE PORADNI LUB SZKOŁY/PLACÓWKI PO ZEBRANIU GRUPY
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
,,Jak mówić, żeby dzieci nas  słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły." - zajęcia dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – program rekomendowany.  
grupowe
 
 
 
rodzice
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
 
2.
 
,,Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały,
 jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 - zajęcia dla rodziców nastolatków – program rekomendowany.
 
grupowe
 
rodzice
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
 3. „Dobry ojciec – dobry start” – o  roli ojca w wychowaniu dziecka. grupowe rodzice, ojcowie, mamy Czas realizacji –
3 spotkania x 3-4 godziny.
 
 
4.
 
„Bez klapsa”-  zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
 
 
grupowe
 
 
rodzice dzieci 0-6 lat
Czas realizacji –
6 spotkań x 2 godziny.
 
 
5.
Program Wzmacniania Rodzin - program rekomendowany.  
grupowe
 
 
rodzice dzieci w wieku 10-14 lat
Czas realizacji –
7 spotkań x 2 godziny.
6. „Być ojcem, być sobą”. grupowe ojcowie dzieci do 16 roku życia Czas realizacji –
3 spotkania x 2 godziny
7. „Zrób coś z niczego”  –  jak bawić się z dzieckiem kreatywnie. grupowe rodzice dzieci przedszkolnych oraz kl. I Czas realizacji –
1 spotkanie x 2 godziny
 
 


OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 
Lp. Temat szkolenia Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
- objawy w funkcjonowaniu społecznym,
emocjonalnym i intelektualnym.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 45 min.
 
2.
 
Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez Poradnię.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
3.
„Golden Five” - trening umiejętności
 wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli i wychowawców – program certyfikacji szkół przez ORE.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego
 
4 spotkania z Radą Pedagogiczną - 4 x 120 min.
 
4.
Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia
zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
5.
 
 
Specyficzne trudności w uczeniu się.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
6.
 
 
Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?  
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
7. Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka - część I.
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni Czas realizacji programu
– 8 x 60 min.
 
8.
 
 
Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - część II. – program certyfikacji szkół przez FDDS
 
 
grupowe
 
 
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni, którzy ukończyli cz. I
„Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka”
 
Czas realizacji programu
– 8 x 60 min.
 
9.
 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna -
Program profilaktyki selektywnej, rekomendowany.
 
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 4 x 60 min.
 
10.
 
Niebieska Karta w oświacie – przemoc domowa.
 
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 4 x 60 min.
 
11.
„Zagubione nastolatki” – program profilaktyczny dotyczący ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole (moduł: Samouszkodzenia.).  
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji programu
– 3 x 60 min.
 
12.
 
Dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi w szkole.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
13.
 
Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
14.
 
Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
15.
 
Sieci współpracy dla specjalistów szkolnych, logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów.
 
grupowe
 
 
pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci, psycholodzy.
 
Spotkania zgodnie z harmonogramem.
 
16.
 
 
 
 
Gotowość szkolna.
 
grupowe
nauczyciele oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  
Czas realizacji – 60 -90 min.
17. Praca z uczniem zdolnym. grupowe nauczyciele Czas realizacji – 60 -90 min.
 
18.
 
„Unplugged” - rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej.
 
 
grupowe
 
nauczyciele
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
Czas realizacji – 16 godz.
19. „Świat widziany oczami dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”.  
grupowe
nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, inni specjaliści szkolni  
Czas realizacji – 60 -90 min
 
20.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej według przepisów prawa oświatowego.  
grupowe
nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, specjaliści szkolni  
Czas realizacji – 60 min.
 
21.
 
Wszystko co warto wiedzieć o zaburzeniach odżywiania.
 
grupowe
nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy Czas realizacji – 90 min.
 
22.
 
Ćwiczenia i zadania rozwijające kreatywność uczniów.
grupowe nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy, psycholodzy Czas realizacji – 60 -90 min.
 
23.
Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań. indywidualne/grupowe dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek/ nauczyciele Spotkania zgodnie z harmonogramem
 
24.
 
 
Konsultacje.
 
indywidualne
nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni  
Wg potrzeb
 
 
TEMATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
Lp. Temat spotkania Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
 
Rola pochwały i kary w wychowaniu.
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
2.
 
Cyberprzemoc-niebezpieczeństwo płynące z Internetu.
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
3.
 
Gotowość szkolna – jak wspomagać dziecko wstępujące do szkoły.
 
grupowe
 
rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  
Czas realizacji – 45 min.
 
  4.
 
Szkodliwość narkotyków i dopalaczy.
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
  5. Jak radzić sobie z dorastającymi dziećmi - czyli o porozumiewaniu się z nastolatkami.  
grupowe
rodzice dzieci II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum  
Czas realizacji – 45 min.
6.
 
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?  
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
7.
 
 
Zaburzenia odżywiania – jak rozpoznać i reagować?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
8.
 
 
Jak motywować nastolatka do nauki?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
9.
 
Wczesne reagowanie na przejawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej. grupowe
 
rodzice Czas realizacji – 45 min.
 
10.
 
Gadki o gatkach - proste rozmowy, które pozwolą ochronić Twoje dziecko przed wykorzystaniem seksualnym.
 
grupowe
 
Rodzice / opiekunowie  dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
11.
 
Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
12.
 

Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości.

 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku 0-3 lat
 
Czas realizacji 60 min.
 
13.
 
Emocje dziecka.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
14.
 
„Każdy może być Dobrym Rodzicem”.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
15.
 
 
 
„Jak budować poczucie własnej wartości
u dziecka?”.
 
grupowe
 
rodzice / opiekunowie dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji 60 min.
 
16.
 
Świat widziany oczami dziecka z zaburzeniami sensorycznymi.
 
 
warsztaty
 
rodzice / opiekunowie
 
Po zebraniu się grupy, na terenie PPP
17. Świat widziany oczami dziecka z autyzmem. warsztaty           rodzice / opiekunowie Po zebraniu się grupy, na terenie PPP
 
18.
 
Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych.
 
indywidualne
 
rodzice
 
Wg potrzeb, po uzgodnieniu terminu wizyty w Poradni

Aktualności

 1. 2019-06-19

  Spotkanie Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów

  więcej
 2. 2019-06-11

  Spotkanie w ramach Sieci Współpracy Pedagogów i Specjalistów Szkolnych „Dobra Współpraca” w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

  więcej
 3. 2019-06-06

  „O profilaktyce słów kilka” - zintegrowane działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach w Powiecie Zwoleńskim w roku 2018/2019

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej