12:23 6 June 2020 r., imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego

Liczba odwiedzin: 9922

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu na rok szkolny 2019/2020

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
 
Różne rodzaje emocji - nazywanie i wyrażanie uczuć.
 
grupowe
 
 
dzieci w wieku przedszkolnym
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji
- 2 spotkania x 45 min.
 
2.
 
Jak uczyć się efektywnie?
 
grupowe
 
starsze klasy szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
3.
 
Zrozumieć i pokonać stres przez egzaminem.
 
grupowe
 
uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas maturalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
4.
 
Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie kl. VII,VIII.
szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
5.
 
Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 
grupowe
 
 
uczniowie starszych klas szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
6.
 
Bezpieczeństwo w sieci - cyberprzemoc.
 
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
7.
 
Necio.pl – zabawa w Internet. Zajęcia na temat bezpieczeństwa w sieci.
 
grupowe
 
uczniowie kl. I szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
8.
 
 
Trening pewności siebie.
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych, doświadczający przemocy rówieśniczej
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
9.
 
„Bądź kumplem, nie dokuczaj”
 
grupowe
 
uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji
- 2 spotkania x 45 min.
 
10.
 
Przezwyciężanie nieśmiałości u dzieci - program rekomendowany.
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
11.
 
„Akademia ochrony przed przemocą”
- zajęcia profilaktyczne (6 spotkań).
 
grupowe
 
 
 
uczniowie kl. VII,VIII, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji
– 6 spotkań x 45 min.
12. Trening zastępowania agresji. grupowe uczniowie szkół podstawowych Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
 
13.
 
„Czarne fale”- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży na temat depresji.
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji - 45 min.
 
14.
 
 
 
„Nie daj się!” – zajęcia profilaktyczne (profilaktyka przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej).
 
grupowe
 
 
uczniowie szkół podstawowych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji
– 2 spotkania x 45 min.
 
15.
 
Biorę odpowiedzialność – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży na temat spożywania alkoholu w ciąży.
 
grupowe
 
uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
 
Zajęcia realizowane na terenie placówek. Czas realizacji
–  2 spotkania x 45 min.
 
16.
 
 
Wstępna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
17.
 
Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
18.
 
Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna.
 
grupowe
 
po zebraniu grupy
 
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
19.
 
 
Terapia psychologiczna indywidualna/grupowa dla dzieci i młodzieży.
 
indywidualne/
grupowe

na bieżąco, według zapotrzebowania

Realizacja na terenie PP-P.

20.

Terapia pedagogiczna.

indywidualne/
grupowe

na bieżąco, według zapotrzebowania

Realizacja na terenie PP-P.
 
21.
 
Terapia logopedyczna.
 
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
22.
 
Logorytmika.
 
 
grupowe

na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
23.
 
Pomoc w wyborze kierunku kształcenia.
 
indywidualne

na bieżąco, według zapotrzebowania
           
Realizacja na terenie PP-P.
 
 
24.
 
 
Terapia zaburzeń Integracji Sensorycznej.
 
indywidualne
 
na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie PP-P.
 
25.
 
 
 
Badania przesiewowe SRD.
 
indywidualne
 
kwiecień – maj
oddziały przedszkolne,
klasy I szkół podstawowych

Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
26.
 
 
Przesiewowe badania słuchu.
 
indywidualne

na bieżąco, według zapotrzebowania
 
Realizacja na terenie placówek lub w Poradni
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA ZAJĘĆ, WARSZTATÓW DLA RODZICÓW NA TERENIE PORADNI LUB SZKOŁY/PLACÓWKI PO ZEBRANIU GRUPY
 
Lp. Tytuł zajęć Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
,,Jak mówić, żeby dzieci nas  słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły." - zajęcia dla rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – program rekomendowany.  
grupowe
 
 
 
rodzice
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
 
2.
„Rodzeństwo bez rywalizacji” - zajęcia dla rodziców - program rekomendowany.
grupowe
 
rodzice
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
3. ,,Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały,
 jak słuchać żeby z nami rozmawiały”
 - zajęcia dla rodziców nastolatków – program rekomendowany.
 
grupowe
 
rodzice
Czas realizacji –
10 spotkań x 3-4 godziny.
 
4. „Bez klapsa”-  zajęcia dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
grupowe

rodzice dzieci 0-6 lat
Czas realizacji –
6 spotkań x 2 godziny.
 
5.
Program Wzmacniania Rodzin - program rekomendowany. grupowe
 
rodzice dzieci w wieku 10-14 lat Czas realizacji
 – 7 spotkań x 2 godziny.
6. „Być ojcem, być sobą”. grupowe ojcowie dzieci do 16 roku życia Czas realizacji
– 3 spotkania x 2 godziny.
 
 
 
 
OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH
 
Lp. Temat szkolenia Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
 
Interpretacja zaleceń zawartych w dokumentach wydawanych przez Poradnię.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
2.
 
„Golden Five” - trening umiejętności
 wychowawczych i profilaktycznych dla nauczycieli i wychowawców – program certyfikacji szkół przez ORE.
 
grupowe
 
 
nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego
 
Spotkania z Radą Pedagogiczną –
 4 spotkania x 120 min.
 
3.
 
Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia
zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
4.
 

Specyficzne trudności w uczeniu się.

grupowe

nauczyciele

Czas realizacji – 60 -90 min.
 
5.
 
 

Jak prawidłowo organizować edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.

6.

Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka - część I

grupowe
 

nauczyciele, pedagodzy szkolni

Czas realizacji programu
– 8 spotkań x 60 min.
 
7.
 
 
Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka - część II. – program certyfikacji szkół przez FDDS
 
 
grupowe
 
 
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni, którzy ukończyli cz. I
„Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka”
 
Czas realizacji programu
– 8spotkań x 60 min.
 
8.
 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna -
Program profilaktyki selektywnej, rekomendowany.
 
grupowe
 
nauczyciele, pedagodzy szkolni
 
Czas realizacji programu
– 4 spotkania x 60 min.
 
9.

„Zagubione nastolatki” – program profilaktyczny dotyczący ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole (moduł: Samouszkodzenia.).
 

grupowe

 
 

nauczyciele
 

Czas realizacji programu
– 3 spotkania x 60 min.
 
10.
 
Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
11.
 
Praca z uczniem z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi.
 
 
grupowe
 
 
nauczyciele
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
12.
 
Sieci współpracy dla specjalistów szkolnych, logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów.
 
grupowe
 
 
pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci, psycholodzy
 
Spotkania zgodnie z harmonogramem.
 
13.
 
 
 
 
Gotowość szkolna.
 
grupowe
 
nauczyciele oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
14. Praca z uczniem zdolnym. grupowe nauczyciele Czas realizacji – 60 -90 min.
 
15.
 
„Unplugged” - rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
Zajęcia realizowane na terenie PPP, po zebraniu się grupy.
Czas realizacji – 16 godz.
 
16.
 
Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań.
 
indywidualne/grupowe
 
dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek/ nauczyciele
 
Spotkania zgodnie z harmonogramem.
 
17.
 
 
Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej. Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka.
 
grupowe
 
nauczyciele
 
 
Czas realizacji – 60 -90 min.
 
 
18.
 
 
 
Konsultacje.
 
 
indywidualne

nauczyciele, pedagodzy szkolni, logopedzi, terapeuci pedagogiczni
 
Wg potrzeb.
 
 
TEMATY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
 
Lp. Temat spotkania Forma zajęć Adresat Uwagi
 
 
1.
 
Rola pochwały i kary w wychowaniu
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
2.
 
Cyberprzemoc - niebezpieczeństwo płynące z Internetu.
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
3.
 
Gotowość szkolna – jak wspomagać dziecko wstępujące do szkoły.
 
grupowe
 
rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych (roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)  
Czas realizacji – 45 min.
 
  4.
 
Szkodliwość narkotyków i dopalaczy.
 
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
 5.
 
Jak radzić sobie z dorastającymi dziećmi - czyli o porozumiewaniu się z nastolatkami.
 
grupowe
 
rodzice dzieci II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej i III kl. gimnazjum
 
Czas realizacji – 45 min.
 
6.
 
 
Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
7.
 
 
Zaburzenia odżywiania – jak rozpoznać i reagować?
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
8.
 
 
Jak motywować nastolatka do nauki?
 
grupowe
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
9.
 
 
Wczesne reagowanie na przejawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej.
 
grupowe
 
 
rodzice
 
Czas realizacji – 45 min.
 
10.
 
Gadki o gatkach - proste rozmowy, które pozwolą ochronić Twoje dziecko przed wykorzystaniem seksualnym.
 
grupowe
 
rodzice  dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji – l60 min.
 
11.
 
Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania.
 
grupowe
 
rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji – 60 min.
 
12.
 

Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości.

 
grupowe
 
rodzice dzieci
w wieku 0-3 lat
 
Czas realizacji – 60 min.
 
13.
 
Emocje dziecka.
 
grupowe
 
rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym
 
Czas realizacji – 120 min.
 
17.
 
Uzależnienia behawioralne – zakupoholizm, fonoholizm i inne.
 
grupowe
 
rodzice dzieci w wieku nastoletnim
 
Czas realizacji – 60 min.
 
18.
 

Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych i rozwojowych.

indywidualne

rodzice

Wg potrzeb, po uzgodnieniu terminu wizyty w Poradni.

19.

Rozwój mowy dziecka – co powinno zaniepokoić rodzica?

grupowe
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Czas realizacji – 45 min.
 
 
 
Oferta została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2019r.
 
 
Powyższa oferta jest propozycją Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu.
Po uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji zaproponowanych przez Państwa tematów spotkań.

Aktualności

 1. 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
  (AKTUALIZACJA)

  więcej
 2. 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

     OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

  więcej
 3. 2020-05-05

  KOMUNIKAT dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu od dnia 4 maja 2020 r.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej