12:54 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2158

ZA ŻYCIEM

REGULAMIN

OŚRODKA KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZEGO                     

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu

 
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych (Dz. U.  2017r., poz. 1712).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635) .
 

§ 1

 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zwoleniu pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.
 

§ 2

 1. Do zadań ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego należy w szczególności:  
 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów i innych specjalistów;
 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
  1. zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
  2. prowadzenie akcji informacyjnych,
  3. monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

§ 3

 1. Ośrodek może:
 1. udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, do podjęcia nauki w szkole;
 2. zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
 3. zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
 

§ 4

W celu zapewnienia konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, oraz innych form kompleksowej pomocy ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
 

§ 5

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu i pełni funkcję koordynatora.
 2. W celu realizacji zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju zatrudnia się specjalistyczną kadrę terapeutyczną, spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 9dz. U. z 2017 r. poz. 1575), w tym:
 1. psychologów,
 2. pedagogów/ oligofrenopedagogów/surdopedagogów/tyflopedagogów
 3. logopedów i neurologopedów,
 4.  terapeutów integracji sensorycznej;
 5. Fizjoterapeutów.
 1. Zadania administracyjne realizują: księgowość, sekretariat Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zwoleniu.
 2. Zatrudnienie kadry specjalistycznej odbywa się na podstawie umowy zlecenia.
 3. Miejsce realizacji:
 1. Konsultacje dla rodzicow – w siedzibie Poradni, ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń.
 2. Zajęcia wczesnego wspomagania:
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Zwoleniu, ul. Kościuszki 39 lub ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń;
 • ewentualnie w miejscu zamieszkania dziecka.

§ 6

 1. Zajęcia w ramach ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego mogą być organizowane w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 2. Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy jest placówką nieferyjną.
 3. Zajęcia w ramach ośrodka są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 4. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych dziecka, zajęcia w ramach ośrodka mogą być prowadzone w grupie z udziałem innych dzieci objętych wsparciem w ośrodku. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3 na jednego terapeutę.
 5. Ośrodek oferuje następujące rodzaje zajęć: 
 1. diagnostyczne – spotkania, podczas których dziecko poddane jest wszechstronnej specjalistycznej diagnozie umiejętności funkcjonalnych. Postępowanie diagnostyczne obejmuje:
 • przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dziecka na temat jego dotychczasowego rozwoju psychoruchowego oraz  prowadzonej dotychczas terapii, leczenia,
 • testy diagnostyczne prowadzone przez uprawnionych specjalistów (w tym analiza dokumentacji posiadanej przez rodzica),
 • zebranie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych sferach  obserwacja zachowania dziecka w sytuacjach naturalnych (swobodna zabawa) oraz podczas zabawy kierowanej.
 1. specjalistyczne – prowadzone cyklicznie przez specjalistę określonej specjalności.
 2. terapeutyczne – prowadzone  z wykorzystaniem określonych metod  terapeutycznych.
 

§ 7

Obowiązkiem specjalistów i terapeutów pracujących z dzieckiem i jego rodziną jest opracowanie indywidualnego programu zajęć oraz bieżące dokumentowanie ich przebiegu.

 

§ 8

Co najmniej raz w roku specjaliści i terapeuci pracujący z dzieckiem dokonują oceny postępów dziecka i opracowują wnioski i zalecenia do dalszej pracy.
 

§ 9

Procedura organizacji wczesnego wspomagania rozwoju:
 
 1. Rodzic składa wniosek w sekretariacie Poradni.
 2. Do wniosku dołącza się posiadaną dokumentację lekarską i specjalistyczną, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ewentualne inne dokumenty.
 3. Dokumentację analizuje koordynator, ewentualnie wyznacza termin spotkania dla rodziców celem ustalenia zakresu potrzeb rodziny i dziecka.
 4. Dyrektor powołuje zespół terapeutów prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wyznacza liczbę godzin wczesnego wspomagania rozwoju.
 5. Dyrektor informuje rodzica o zasadach współpracy oraz obowiązkach obu stron.
 6. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju obejmują bezpośrednią pracę z dzieckiem i z rodziną.

§ 10

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Państwa.Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa
w Rządowym Programie "Za życiem"
        

  § 1

        Informacje o programie
 1. Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 2. Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat.
 3. Program adresowany jest do dzieci mieszkających na terenie powiatu zwoleńskiego oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Korzystanie z Programu jest bezpłatne.
 5. Rządowy program "Za życiem" realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39, pełniącą funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.
       § 2
      Słownik pojęć  użytych w niniejszym regulaminie:
 • Program – Program "Za życiem" o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)
 • Realizator Programu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, pełniąca funkcję Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, 26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39;
 • Dane osobowe – ilekroć w tekście jest mowa o danych osobowych, oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”, dotyczące Uczestników Programu, które muszą być przetwarzane przez Realizatora Programu;
 • Przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Programie;
 • Uczestnik Programu – każda osoba zakwalifikowana do udziału w Programie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dziecko, rodzice/opiekunowie);
 • Dokumenty Rekrutacyjne – należy przez to rozumieć Wniosek (druk załączony do Regulaminu) oraz inne wymienione w Regulaminie;
 • Koordynator Programu – osoba odpowiedzialna za kontakt z rodzicami, ustalająca zakres i formy wsparcia oraz organizację całości działań – Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu;
 • Kadra Programu - Koordynator Programu, terapeuci i inne osoby wskazane przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.
        § 3
       Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Programie "Za życiem".
 2. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły przez cały okres realizacji Programu.
 3. Koordynator Programu lub osoba przez niego wyznaczona, na podstawie złożonych dokumentów ocenia i  kwalifikuje daną osobę do uczestnictwa w Programie.
 4. Osobie zakwalifikowanej do uczestnictwa w Programie lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka zakwalifikowanego do Programu, i do uzyskania wsparcia, przedstawione będą warunki uczestnictwa w Programie, a jej dane umieszczone w dokumentacji Programu.
    § 4
    Formy wsparcia uczestników Programu
Program obejmuje następujące formy wsparcia dla Uczestników Programu:
 1. poradnictwo polegające na:
 • udzielaniu rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • prowadzeniu akcji informacyjnych;
 1. wsparcie polegające na:
 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności;
 • organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i dodatkowych usług terapeutycznych;
 1. koordynacja  polegająca na:
 • koordynowaniu korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • monitorowaniu działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
 
       § 5
      Rekrutacja
 1. Program skierowany jest do dzieci, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat oraz ich rodziców/opiekunów zamieszkujących na terenie powiatu zwoleńskiego.
 2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w czasie trwania Programu; kolejność i zakwalifikowanie osób/dzieci do programu, weryfikowane jest przez Koordynatora programu lub osobę przez niego wyznaczoną.
 3. Realizacja wsparcia/zajęć odbywać się będzie od poniedziałku do soboty w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora, w tym w:
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu, przy ul. Kościuszki 39 lub przy ul. Wojska Polskiego 78,
 • oraz ewentualnie w miejscu zamieszkania dziecka.
 1. Dokumentacja rekrutacyjna składa się z Wniosku wraz z  załącznikami.
 2. Szczegóły wsparcia: data rozpoczęcia i zakończenia udziału w Programie i we wsparciu oraz rodzaj przyznanego wsparcia, przekazywane będą osobiście rodzicowi/prawnemu opiekunowi dziecka zakwalifikowanego do Programu.
 3. Zgłoszenia do Programu można składać w siedzibie placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu: 26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39.
      § 6
      Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
 1. Uczestnik Programu zobowiązany jest do:
 • udziału w formach wsparcia w Programie do których został zakwalifikowany/ skierowany. Dowodem uczestnictwa jest każdorazowe osobiste złożenie przez Uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna) podpisu na listach obecności;
 • udziału osoby zakwalifikowanej w co najmniej 80% zajęć organizowanych w ramach wsparcia, który jest warunkiem utrzymania statusu uczestnika programu. Udokumentowana absencja nieusprawiedliwiona na dwóch kolejnych zajęciach będzie podstawą do wyłączenia uczestnika z udziału w Programie;
 • udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w Programie (Klauzula informacyjna). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Programie;
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Programu;
 • niezwłocznego informowania Kadry Programu, w tym osoby prowadzącej zajęcia o przeszkodach uniemożliwiających udział w formach wsparcia przewidzianych w Programie;
 • bieżącego informowania o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na udział i kwalifikowalność w Programie.
 
 1. Uczestnik Programu ma prawo do:
 • nieodpłatnego udziału we wszystkich formach przydzielonego wsparcia w Programie "Za życiem";
 • zgłaszania Koordynatorowi Programu uwag i oceny form wsparcia przewidzianych w Programie ;
 • możliwości osobistego kontaktu z Kadrą Programu przez okres trwania Programu.
 1. Realizator Programu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Programu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Programu niniejszego Regulaminu, odpowiednich przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.
   § 7
   Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Realizator Programu - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, ul. Kościuszki 39.
Realizator Programu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej