13:13 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2166

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2018/2019
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
z dnia 21 września 2018 r.
 
 
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu
Podstawa prawna:
1. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r.poz.149, 650, 1544, 1629) – Dział VIII Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
 
PRZYJMOWANIE I REJESTROWANIE  SKARG I WNIOSKÓW
 1. Klienci poradni lub ich opiekunowie prawni mają prawo zgłaszać uwagi, w tym skargi i wnioski, na temat funkcjonowania poradni z zachowaniem drogi  służbowej: dyrektor poradni – organ prowadzący/ kuratorium oświaty.
 2. W placówce skargi i wnioski przyjmowane są przez: Dyrektora, w razie jego nieobecności przez inną osobę upoważnioną przez Dyrektora.
 3. Miejscem przyjmowania wniosków i skarg jest:
· gabinet Dyrektora Poradni w siedzibie przy ul. Kościuszki 39 w Zwoleniu,
· sekretariat Poradni.
 1. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski osobiście w dniach i godzinach wskazanych zarządzeniem dyrektora podanych do wiadomości petentów na stronie www oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie poradni.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także ustnie.
 3. Pracownik poradni, do którego wpłynęła skarga dotyczącą działalności poradni, jest zobowiązany przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 4. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr skarg uwzględnia następujące elementy:
 • liczba porządkowa,
 • data wpływu skargi / wniosku
 • data zarejestrowania skargi / wniosku
 • osoba lub instytucja wnosząca skargę / wniosek, jej adres
 • informacja na temat przedmiotu skargi / wniosku
 • termin załatwienia skargi / wniosku
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi / wniosku,
 • data załatwienia
 • krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.
 1. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości poradni.
 
 
KWALIFIKOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
 
 1. Kwalifikowania spraw jako skargi / wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga / wniosek wpisana jest do rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor zwraca się do  wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie.
 4. Skargi / wnioski, które nie należą do kompetencji poradni, rejestruje się, a następnie wraz z pismem przewodnim przesyła zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, albo zwraca się, wskazując właściwy organ, a kopię pisma zostawia się w dokumentacji poradni.
 5. Skargi / wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, rejestruje się, następnie pismem przewodnim przesyła odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawia się w dokumentacji placówki.
 6. Skargi /  wnioski anonimowe (tj. bez danych personalnych nadawcy) po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.
 7. Jeżeli przekazana anonimowo skarga zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa przeprowadza się postępowanie sprawdzające występowanie zagrożenia i podejmuje się działania zmierzające do usunięcia go.
 
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW
 
 1. Skargi / wnioski rozpatruje dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie.
 3. Z wyjaśnienia skargi / wniosku sporządza się następującą dokumentację:
 • oryginał skargi / wniosku,
 • notatka służbowa informująca o sposobie załatwienia skargi / wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
 • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi / wniosku,
 • odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
 • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 1. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawierać:
 • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
 • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów /  wniosków zawartych w skardze / wniosku,
 • faktyczne i prawne uzasadnienie, jeśli skarga / wniosek została załatwiona odmownie,
 • imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie poradni.
 2. Skargę / wniosek rozpatruje się niezwłocznie, w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia założenia.
 3. Procedura wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 września 2018 roku.
 
 
Opracowanie:
Izabela Młyńska
Dyrektor PP-P w Zwoleniu
 
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej