12:57 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2160

Przyjmowanie klientów

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018/2019
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
z dnia 21 września 2018 r.
 
 
 
PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
 1. Klienci Poradni przyjmowani są na pisemny wniosek (opracowany przez Poradnię w Zwoleniu) rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletniej uczęszczającej do szkoły, która występuje w swoim imieniu.
 2. Przyjmowanie klientów  odbywa się zgodnie z kolejnością zgłoszenia.
 3. W trybie przyspieszonym, poza kolejnością, przyjmowane są dzieci/młodzież w szczególnych sytuacjach losowych, związanych ze złym, psychofizycznym stanem zdrowia i/lub bardzo trudną sytuacja życiową:
 • gdy istnieje zagrożenie życia i bezpieczeństwa dziecka
 • sytuacje traumatyczne
 • gdy istnieją duże problemy z adaptacją w środowisku
 • dla potrzeb orzecznictwa
 • dla potrzeb lekarskich
 • dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych
 • dzieci wymagające odroczenia spełniania obowiązku szkolnego
 • w innych ściśle uzasadnionych przypadkach
 • rozpoczynające naukę z rocznym wyprzedzeniem
 • ubiegające się o indywidualny tok nauczania.
 1. Rodzice /prawni opiekunowie/ lub pełnoletni uczniowie ustalają /w Poradni lub telefonicznie/ termin diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej.
 2. Samodzielny Referent, po konsultacji z Dyrektorem Poradni, zachowując w/w procedury wyznacza terminy badań/konsultacji, wpisując je do kalendarza Poradni oraz informuje rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia o terminie badań.
 3. W wyznaczonym terminie rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają się z dzieckiem na wizytę, dostarczając wymaganą dokumentację m.in. opinię ze szkoły, wytwory pracy szkolnej ucznia (zeszyty, prace samodzielne) lub inne.
 4. Pełnoletni uczniowie mogą zgłaszać się na badania i konsultacje bez rodziców/prawnych opiekunów.
 5. W przypadku braku lub niewystarczającej dokumentacji dołączonej do wniosku - osoba badająca informuje o konieczności jej dostarczenia.
 6. Po zakończeniu czynności diagnostycznych, rodzic/prawny opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń może uzyskać szczegółowe informacje na temat wyników badań, zalecenia postdiagnostyczne dotyczące udzielenia właściwych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 7. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, złożony w Poradni po badaniach, specjaliści opracowują i wydają – w terminie do 30 dni (a w uzasadnionych przypadkach do 60 dni) od dnia złożenia wniosku – stosowną opinię.
 8. Przyjmowanie interesantów w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania odbywa się według odrębnych procedur.
 9. Uwagi i spostrzeżenia o pracy Poradni można zgłaszać do Dyrektora PPP w Zwoleniu.
Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne i dobrowolne.                                              
Opracowanie:  Izabela Młyńska, Dyrektor PP-P w Zwoleniu

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej