12:45 6 June 2020 r., imieniny: Dominiki, Norberta, Laurentego

Liczba odwiedzin: 9932

Przyjmowanie na terapię psychologiczną

1. Zgłoszenia dziecka dokonuje rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń poprzez wypełnienie pisemnego wniosku, w którym określa zakres problemów dziecka.

2. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest ograniczona i uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/przedszkolu.

4. Terapia psychologiczna ma charakter indywidualny i zazwyczaj trwa jeden rok szkolny – o zakończeniu oddziaływań decyduje terapeuta lub klient.

5. W celu dookreślenia zasad współpracy z rodzicem zostaje zawarty kontrakt. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się w nim do:

    - zadbania o bezpieczeństwo dziecka w drodze na terapię i z zajęć;

    - systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach;

    - otwartości i szczerości w kontakcie z terapeutą (przekazywanie istotnych danych o stanie zdrowia, funkcjonowaniu i sytuacji dziecka);

    - kontaktu z psychologiem w wyznaczonym terminie w celu omówienia efektów dotychczasowej terapii oraz zaleceń do dalszej pracy w domu;

    - przeprowadzania konsultacji/badań specjalistycznych zalecanych przez specjalistę, potrzebnych do określenia przyczyn trudności dziecka i ukierunkowujących z nim pracę terapeutyczną;

    - systematycznego wdrażania zaleceń do pracy wychowawczej z dzieckiem, wynikających z założeń terapii.


6. Na mocy kontraktu rodzic ma prawo do uzyskania informacji na temat efektów pomocy terapeutycznej oraz wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

7. Konsekwencją trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na terapii lub częstego opuszczania przez niego zajęć bez znaczącej przyczyny, jest wykreślenie go z listy dzieci objętych terapią psychologiczną na terenie Poradni. Częstotliwość spotkań ustalana jest z rodzicem (opiekunem prawnym) w zależności od potrzeb dziecka, specyfiki problemu i grafiku terapii psychologa prowadzącego.

8. Z przyczyn niezależnych od terapeuty, wynikających z bieżącej organizacji pracy Poradni, terminy spotkań terapeutycznych mogą ulegać zmianie.

9. Na zajęcia terapeutyczne przychodzą tylko dzieci bez infekcji chorobowej. W przypadku złej dyspozycji zdrowotnej dziecka, rodzic jest zobowiązany do kontaktu z Poradnią.

10. Zajęcia terapeutyczne poddawane są ewaluacji. Informacje uzyskane z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez rodziców/opakunków prawnych dzieci/uczniów mają służyć podnoszeniu jakości organizowanych w Poradni zajęć terapeutycznych.

11. Psycholog nie jest stroną w prowadzonych postępowaniach sądowych między rodzicami dziecka/ucznia. Na wniosek rodzica istnieje możliwości wydania dokumentu zawierającego informacje o uczęszczaniu dziecka/ucznia na terapię psychologiczną (z wyłączeniem danych obejmujących przebieg i efekty terapii).

12. Istnieje możliwość organizacji grupowych zajęć terapeutycznych – po zebraniu się grupy.

Aktualności

 1. 2020-05-26

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z KLIENTEM W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII
  (AKTUALIZACJA)

  więcej
 2. 2020-05-06

  PROCEDURY BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU

     OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE EPIDEMII COVID - 19

  więcej
 3. 2020-05-05

  KOMUNIKAT dotyczący pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu od dnia 4 maja 2020 r.

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej