12:56 2 December 2020 r., imieniny: Balbiny, Pauliny, Rafała

Liczba odwiedzin: 2159

Zespoły orzekające

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2018/2019
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zwoleniu
z dnia 21 września 2018 r.
 
 

PROCEDURA
WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
PODSTAWA PRAWNA 
 • art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1743 ).
 1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dla dzieci niekorzystających z wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzież nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka zamieszkałych na terenie Powiatu Zwoleńskiego.
 2. Zespoły  orzekające powołane przez Dyrektora Poradni wydają następujące rodzaje orzeczeń i opinii:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej: 
- z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
- niesłyszącym i słabosłyszącym,
- niewidzącym i słabowidzącym,
- z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
     wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 •  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
 oraz w przypadku nieuwzględnienia wniosku rodzica:
 • orzeczenia: o braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, braku potrzeby nauczania indywidualnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1. Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice/prawni opiekunowie, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również pełnoletni uczniowie, zwani dalej wnioskodawcami.
 2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi formalne określone w § 6 ust. 1 i w § 6 ust. Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743 ).
 3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.
 4. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentacje medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 5. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia przeprowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.
 6. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 7. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 8. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w pkt. 6 - 8 stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia.
 9. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania wezwania.
 10. Druki zaświadczeń lekarskich  dostępne są w sekretariacie Poradni lub na stronie internetowej Poradni www.pppzwolen.pl
 11. Jeżeli wniosek nie zawiera danych o których mowa w pkt. 4 lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 12. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 6-8, albo dołączona przez niego dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia lekarskiego.
 13. W celu uzyskania informacji o sytuacji  dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia,  przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem.
 14. O wydanie opinii przez przedszkole, szkołę  może  również zwrócić się wnioskodawca.
 15. O terminie  posiedzenia zespołu wnioskodawca zawiadamiany jest w formie pisemnej. Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  Na wniosek lub  za  zgodą rodzica oraz  na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby wymienione w § 4 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach    psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z2017r.poz. 1743).
 16. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, przewodniczący zespołu niezwłocznie zwraca wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 17. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych  oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt.13.
 18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia  lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie lub opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt.13.
 19. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z pkt. 13.
 20. Orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju  przekazuje się wnioskodawcy  w Poradni, za pokwitowaniem  lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia /opinii (daty posiedzenia Zespołu Orzekającego).
 21. Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
 22. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę. 
 23. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołania się od opinii/orzeczenia do Kuratora Oświaty za pośrednictwem  zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego doręczenia.
 24. Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z przewodniczącym ZO, pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.
 
 
 
Opracowanie:
Izabela Młyńska
Dyrektor PP-P w Zwoleniu
 

Aktualności

 1. 2020-12-01

  Bezpieczeństwo w sieci w czasie nauki zdalnej

  więcej
 2. 2020-10-14

  Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

  więcej
 3. 2020-09-08

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
  W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZWOLENIU
  W CZASIE EPIDEMII COVID – 19
  obowiązujące od 1 września 2020 r.
   

  więcej
przejdź do Aktualności

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zwoleniu

ul. Kościuszki 39
26-700 Zwoleń

tel. 48 676 26 13
fax 48 676 26 13

e-mail: poradnia@zwolenpowiat.pl

Biuletyn Informacji Publicznej